06.11.2014

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Балтській районній д

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

–        відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

–        представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

–        у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;

–        необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

–        одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

–        наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

–        відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;

–        часті зміни порядку надання адміністративних послуг;

–        ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

–   створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;

–   забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

            - мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

–   запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

–   удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення цілей є:

-         не приймати запропонований регуляторний акт.

У цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб – прийняття даного проекту розпорядження дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання  проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття райдержадміністрацією розпорядження “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області”, яким затверджується  розпорядження “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області”

5. Обґрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження розпорядження  “Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області” забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Наявність в Балтському районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів.

Сфера дії

Вигоди

Витрати

 

Держава

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;-  мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;- мінімізація корупційної складової;- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАПу, адміністративних органів та суб’єктів звернень;- формування в суспільстві позитивного іміджу влади. 

 

Поточні витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг

Суб’єкти господарювання

- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;- мінімізація часу на очікування в черзі;- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;-  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткових витрат не очікується

Населення

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;- мінімізація часу на очікування в черзі;- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткових витрат не очікується

Порівнявши  вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акту, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до  нього  змін.

8. Показники результативності

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Балтського району;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Балтський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, методом статистичних даних :

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

За результатами проведення відстеження ефективності регуляторного акта, розробником готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації та/або в засобах масової інформації.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.