04.09.2014

«Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження в.о. голови Балтської районної державної адміністрації “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області”

«Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження  в.о. голови Балтської районної державної адміністрації  “Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області”;

 

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

–        відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

–        представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

–        у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;

–        необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

–        одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

–        наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

–        відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;

–        часті зміни порядку надання адміністративних послуг.

 

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження с Регламенту центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Балтської  районної державної адміністрації.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

 Друга альтернатива.

 Надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг  Балтської  районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням Регламенту центру надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- відкритості та прозорості;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

 

 

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для разв’язання  проблеми

Для розв’язання проблем,  пропонується прийняття райдержадміністрацією розпорядження «Про затвердження  Регламенту центру надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області»,  яким затверджується Регламент  центру надання адміністративних  послуг Балтської районної державної адміністрації Одеської області.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.

 

5. Обґрунтування  можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акту центром надання адміністративних

послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом Україн «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6,13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року  № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру  надання адміністративних послуг».

 Центром надання адміністративних послуг Балтської районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг.

 Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

-   спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб’єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб’єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

 Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

 

 

Надання адміністра¬тивних послуг через центр надання адмініст-ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

Громадяни

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг

Порівнявши  вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акту, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до  нього  змін.

 

8.Показники результативності

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у центрі надання адміністративних послуг Балтського  районуОдеської області;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Балтський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться. Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, методом статистичних даних :

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності  цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

За результатами проведення відстеження ефективності регуляторного акта, розробником готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації та/або в засобах масової інформації.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                            О.В. Нечипорук

 

Розробник  проекту:

Відділ надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                      

Начальник відділу                                                                                     Р.І. Цуркаль