15.04.2014

Про утворення Центра надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    ________                                                                                      №_     /А-2014

 

 Про утворення Центра надання

адміністративних послуг при

Балтській районній державній

адміністрації Одеської області

 

             Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг “,  з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади:

 Утворити Центр надання адміністративних послуг  при Балтській районній

державній адміністрації Одеської області.

 Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг

при Балтській  районній державній адміністрації Одеської області, що додається.

        3. Відділу комунікацій з громадськістю  апарату  Балтської районної державної адміністрації (Чорний Р.Ф.)  забезпечити  оприлюднення цього розпорядження в районних засобах масової інформації, на веб-сайті районної державної адміністрації. 

        4.  Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення..

        5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації   О.В. Нечипорука.

 

 

 

В.о. голови Балтської районної

державної адміністрації                                                                          О.В. Нечипорук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Балтської районної

державної адміністрації  Одеської області

______________ 2014 року  № ____/А-2014 

 

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

при Балтській районній державній адміністрації Одеської області

 

 1. Центр надання адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації Одеської області (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Балтської районної державної адміністрації Одеської області (далі – районна державна адміністрація).

 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

 4. Основними завданнями центру є:

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою  районної державної адміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

 7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 8. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства.

 9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 12. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 13. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 14. Центр очолює начальник відділу надання адміністративних послуг.

Начальник відділу надання адміністративних послуг призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.

 15.  Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

 2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

7) може здійснювати функції адміністратора;

 8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 16.  Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Балтського району за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою районної державної адміністрації.

 18. Час прийому суб’єктів звернення у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години, а саме:

понеділок, вівторок з 8.00 до 17.15;

середа, четвер з 8.00 до 20.00;

п’ятниця з 8.00 до 16.00;

субота з 9.00 до 16.00.  

неділя – вихідний.

За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 20. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Центру здійснює відділ надання адміністративних послуг, який утворюється у структурі районної державної адміністрації та на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 21. Загальна чисельність, структура та штатний розпис Центру затверджується згідно чинного законодавства України.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                 О.П. Цуркан

 

 

Проект підготовлений:

Відділом надання адміністративних

послуг райдержадміністрації

 Начальником відділу                                                                                        Р.І. Цуркаль