15.05.2015

Про затвердження Порядків проведення конкурсу із надання кожного виду послуг (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продажу канцелярських товарів та надання банківських послуг) пов’язаних з наданням адміністративних послуг в

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація Одеської області

 

ПРОЕКТ  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    ____________                                                                                          №_______/А-2015

 

 

Про   затвердження  Порядків проведення конкурсу

із  надання   кожного виду послуг  (виготовлення копій

документів, ламінування, фотографування, продажу

канцелярських товарів та надання банківських послуг)

пов’язаних з наданням адміністративних послуг в

Центрі надання адміністративних послуг при

Балтській районній державній адміністрації Одеської області

 

 

 

На виконання ст.15 Закону України «Про адміністративні послуги», ст.ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням  адміністративних послуг»:

 

1.   Затвердити  Порядок проведення конкурсу для надання послуг із  виготовлення копій документів у Центрі надання адміністративних послуг (Додаток 1).

 

2.   Затвердити  Порядок проведення конкурсу для надання послуг із   ламінування документів у Центрі надання адміністративних послуг (Додаток 2).

 

3. Затвердити  Порядок проведення конкурсу для надання послуг із  фотографування у Центрі надання адміністративних послуг (Додаток 3).

 

4.  Затвердити  Порядок проведення конкурсу для надання послуг із   продажу канцелярських товарів у Центрі надання адміністративних послуг (Додаток 4).

 

5.   Затвердити  Порядок проведення конкурсу для надання банківських послуг в Центрі надання адміністративних послуг (Додаток 5).

 

6.   Затвердити склад комісії із проведення конкурсу для надання супутніх послуг  у приміщенні Центру надання адміністративних послуг (Додаток 6).

 

 

 

7. Комісії з проведення конкурсу для надання супутніх послуг забезпечити підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу; одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі; провести  оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями.

 

8. Відділу комунікацій з громадськістю апарату Балтської районної державної адміністрації (Чорний Р.Ф.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження  на веб-сайті районної державної адміністрації.

 

9.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

В. о. голови Балтської районної

державної адміністрації                                                                                           О.В. Нечипорук

 

 

 

                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                                    від «___»____________2015р.                

                                                                                                    №______________

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу для надання послуг із  виготовлення копій документів  у Центрі надання адміністративних послуг.

 

1. Цей  порядок визначає  процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг, а саме виготовлення копій документів у приміщені, у якому розміщуються Центр надання адміністративних послуг, та відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс – добір Балтською районною державною адміністрацією, органом, що утворив центр надання адміністративних послуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктів господарювання з метою надання супутніх послуг (далі - учасники);

конкурсна пропозиція - пропозиція суб’єкта господарювання щодо умов надання супутніх послуг, зокрема стосовно матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно містити відомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номери телефонів);

2) умови проведення конкурсу;

3) перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

4) спосіб та кінцевий строк подання заяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється комісія з числа його працівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурсна комісія:

1) забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу;

одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі;

2) здійснює оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями;

3) приймає рішення про визнання переможців конкурсу.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською мовою такі документи:

1) конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує;

2) відомості про учасника:

засвідчені учасником в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи - підприємця - документа, що посвідчує особу;

довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

довідку територіального органу  Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8. Подані учасником заява та документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку із зазначенням таких відомостей:

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання та номери телефонів;

3) дата і час внесення запису до журналу;

4) перелік поданих документів;

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

9. За достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, відповідає учасник.

10. Кількість учасників не обмежується.

У разі надходження однієї конкурсної пропозиції конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

11. Конкурсна комісія на наступний робочий день після закінчення кінцевого строку подання заяв:

проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсними пропозиціями;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій.

До участі у засіданні конкурсної комісії, на якому розкриваються конверти з конкурсними пропозиціями, допускаються всі учасники (уповноважені ними особи), які виявили бажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни за виготовлення копій документів,  витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат, витрати часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників. Забезпечення сталої ціни на послуги, яка була задекларована на момент проведення конкурсу.

14. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції та не здійснює їх оцінку в разі:

1) установлення факту:

подання учасником документів, що містять недостовірні відомості;

банкрутства або проведення процедури ліквідації учасника;

2) подання конкурсної пропозиції, що не відповідає умовам проведення конкурсу.

15. Для оцінки конкурсних пропозицій застосовується шкала з кількістю балів, визначеною конкурсною комісією.

Переможцем конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

17. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визнання переможця та оприлюднює інформацію про його результати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                   О.П. Цуркан

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                                    від «___»____________2015р.                

                                                                                                    №______________

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу для надання послуг із   ламінування документів  у Центрі надання адміністративних послуг.

 

1. Цей  порядок визначає  процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послу, а саме із ламінування документів у приміщені, у якому розміщуються Центр надання адміністративних послуг, та відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс – добір Балтською районною державною адміністрацією, органом, що утворив центр надання адміністративних послуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктів господарювання з метою надання супутніх послуг (далі - учасники);

конкурсна пропозиція - пропозиція суб’єкта господарювання щодо умов надання супутніх послуг, зокрема стосовно матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно містити відомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номери телефонів);

2) умови проведення конкурсу;

3) перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

4) спосіб та кінцевий строк подання заяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється комісія з числа його працівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурсна комісія:

1) забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу;

одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі;

2) здійснює оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями;

3) приймає рішення про визнання переможців конкурсу.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською мовою такі документи:

1) конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує;

2) відомості про учасника:

засвідчені учасником в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи - підприємця - документа, що посвідчує особу;

довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

довідку територіального органу  Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8. Подані учасником заява та документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку із зазначенням таких відомостей:

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання та номери телефонів;

3) дата і час внесення запису до журналу;

4) перелік поданих документів;

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

9. За достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, відповідає учасник.

10. Кількість учасників не обмежується.

У разі надходження однієї конкурсної пропозиції конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

11. Конкурсна комісія на наступний робочий день після закінчення кінцевого строку подання заяв:

проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсними пропозиціями;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій.

До участі у засіданні конкурсної комісії, на якому розкриваються конверти з конкурсними пропозиціями, допускаються всі учасники (уповноважені ними особи), які виявили бажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни за  ламінування документів, витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат, витрати часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників. Забезпечення сталої ціни на послуги, яка була задекларована на момент проведення конкурсу.

14. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції та не здійснює їх оцінку в разі:

1) установлення факту:

подання учасником документів, що містять недостовірні відомості;

банкрутства або проведення процедури ліквідації учасника;

2) подання конкурсної пропозиції, що не відповідає умовам проведення конкурсу.

15. Для оцінки конкурсних пропозицій застосовується шкала з кількістю балів, визначеною конкурсною комісією.

Переможцем конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

17. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визнання переможця та оприлюднює інформацію про його результати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                   О.П. Цуркан

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                                    від «___»____________2015р.                

                                                                                                    №______________

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу для надання послуг із фотографування  у Центрі надання адміністративних послуг.

 

1. Цей  порядок визначає  процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг, а саме фотографування у приміщені, у якому розміщуються Центр надання адміністративних послуг, та відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс – добір Балтською районною державною адміністрацією, органом, що утворив центр надання адміністративних послуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктів господарювання з метою надання супутніх послуг (далі - учасники);

конкурсна пропозиція - пропозиція суб’єкта господарювання щодо умов надання супутніх послуг, зокрема стосовно матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно містити відомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номери телефонів);

2) умови проведення конкурсу;

3) перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

4) спосіб та кінцевий строк подання заяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється комісія з числа його працівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурсна комісія:

1) забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу;

одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі;

2) здійснює оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями;

3) приймає рішення про визнання переможців конкурсу.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською мовою такі документи:

1) конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує;

2) відомості про учасника:

засвідчені учасником в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи - підприємця - документа, що посвідчує особу);

довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

довідку територіального органу  Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8. Подані учасником заява та документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку із зазначенням таких відомостей:

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання та номери телефонів;

3) дата і час внесення запису до журналу;

4) перелік поданих документів;

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

9. За достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, відповідає учасник.

10. Кількість учасників не обмежується.

У разі надходження однієї конкурсної пропозиції конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

11. Конкурсна комісія на наступний робочий день після закінчення кінцевого строку подання заяв:

проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсними пропозиціями;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій.

До участі у засіданні конкурсної комісії, на якому розкриваються конверти з конкурсними пропозиціями, допускаються всі учасники (уповноважені ними особи), які виявили бажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни за фотографування витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат, витрати часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників. Забезпечення сталої ціни на послуги, яка була задекларована на момент проведення конкурсу.

14. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції та не здійснює їх оцінку в разі:

1) установлення факту:

подання учасником документів, що містять недостовірні відомості;

банкрутства або проведення процедури ліквідації учасника;

2) подання конкурсної пропозиції, що не відповідає умовам проведення конкурсу.

15. Для оцінки конкурсних пропозицій застосовується шкала з кількістю балів, визначеною конкурсною комісією.

Переможцем конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

17. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визнання переможця та оприлюднює інформацію про його результати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                   О.П. Цуркан

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 4

                                                                                                    до розпорядження голови

                                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                                    від «___»____________2015р.                

                                                                                                    №______________

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу для надання послуг із  продажу канцелярських товарів  у Центрі надання адміністративних послуг.

 

1. Цей  порядок визначає  процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг, а саме із продажу канцелярських товарів у приміщені, у якому розміщуються Центр надання адміністративних послуг, та відповідно до Типового Порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс – добір Балтською районною державною адміністрацією, органом, що утворив центр надання адміністративних послуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктів господарювання з метою надання супутніх послуг (далі - учасники);

конкурсна пропозиція - пропозиція суб’єкта господарювання щодо умов надання супутніх послуг, зокрема стосовно матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно містити відомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номери телефонів);

2) умови проведення конкурсу;

3) перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

4) спосіб та кінцевий строк подання заяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється комісія з числа його працівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурсна комісія:

1) забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу;

одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі;

2) здійснює оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями;

3) приймає рішення про визнання переможців конкурсу.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською мовою такі документи:

1) конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує;

2) відомості про учасника:

засвідчені учасником в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи - підприємця - документа, що посвідчує особу;

довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

довідку територіального органу  Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8. Подані учасником заява та документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку із зазначенням таких відомостей:

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання та номери телефонів;

3) дата і час внесення запису до журналу;

4) перелік поданих документів;

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

9. За достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, відповідає учасник.

10. Кількість учасників не обмежується.

У разі надходження однієї конкурсної пропозиції конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

11. Конкурсна комісія на наступний робочий день після закінчення кінцевого строку подання заяв:

проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсними пропозиціями;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій.

До участі у засіданні конкурсної комісії, на якому розкриваються конверти з конкурсними пропозиціями, допускаються всі учасники (уповноважені ними особи), які виявили бажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни за продаж канцелярських товарів, витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат, витрати часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників. Забезпечення сталої ціни на послуги, яка була задекларована на момент проведення конкурсу.

14. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції та не здійснює їх оцінку в разі:

1) установлення факту:

подання учасником документів, що містять недостовірні відомості;

банкрутства або проведення процедури ліквідації учасника;

2) подання конкурсної пропозиції, що не відповідає умовам проведення конкурсу.

15. Для оцінки конкурсних пропозицій застосовується шкала з кількістю балів, визначеною конкурсною комісією.

Переможцем конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

17. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визнання переможця та оприлюднює інформацію про його результати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                   О.П. Цуркан

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 5

                                                                                                      до розпорядження голови

                                                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                                      від «___»____________2015р.                 

                                                                                                      №______________

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу для надання банківських послуг в Центрі надання адміністративних послуг

 

1. Цей  порядок визначає процедуру проведення конкурсу для надання банківських послуг у приміщені, у якому розміщуються Центр надання адміністративних послуг, та який відповідає Типовому  Порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс - добір  Балтською районною державною адміністрацією, органом, що утворив центр надання адміністративних послуг (далі - організатор конкурсу), суб’єктів господарювання з метою надання супутніх послуг (далі - учасники);

конкурсна пропозиція - пропозиція суб’єкта господарювання щодо умов надання супутніх послуг, зокрема стосовно матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі (далі - заяви) і повинно містити відомості про:

1) організатора конкурсу (найменування, місцезнаходження, номери телефонів);

2) умови проведення конкурсу;

3) перелік необхідних для участі в конкурсі документів;

4) спосіб та кінцевий строк подання заяв;

5) місце та час проведення конкурсу.

4. Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється комісія з числа його працівників у складі не менше шести осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять голова, секретар та члени комісії.

5. Конкурсна комісія:

1) забезпечує:

підготовку та опублікування оголошення про проведення конкурсу;

одержання, реєстрацію та розгляд документів, поданих учасниками для участі в конкурсі;

2) здійснює оцінку конкурсних пропозицій згідно з визначеними критеріями;

3) приймає рішення про визнання переможців конкурсу.

6. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

У разі однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською мовою такі документи:

1) конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує;

2) відомості про учасника:

засвідчені учасником в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи - підприємця - документа, що посвідчує особу),  ліцензій на здійснення банківських операцій;

довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство;

довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

довідку територіального органу Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

8. Подані учасником заява та документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку із зазначенням таких відомостей:

1) порядковий номер і дата подання заяви;

2) найменування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання та номери телефонів;

3) дата і час внесення запису до журналу;

4) перелік поданих документів;

5) прізвище, ім’я, по батькові особи, що зареєструвала заяву.

9. За достовірність відомостей, що містяться в поданих документах, відповідає учасник.

10. Кількість учасників не обмежується.

У разі надходження однієї конкурсної пропозиції конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, та оголошує про проведення повторного конкурсу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

11. Конкурсна комісія на наступний робочий день після закінчення кінцевого строку подання заяв:

проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсними пропозиціями;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій.

До участі у засіданні конкурсної комісії, на якому розкриваються конверти з конкурсними пропозиціями, допускаються всі учасники (уповноважені ними особи), які виявили бажання бути присутніми.

12. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія оголошує відомості про кожного учасника (найменування або прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження або місце проживання) та зміст кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій.

13. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за критеріями найменшої ціни  за банківські  послуги, витрат часу для її надання, а також іншими критеріями, які забезпечують мінімізацію матеріальних витрат,  витрати часу суб’єкта звернення під час надання банківських  послуг, на засадах прозорості, об’єктивності, неупередженості та недискримінації учасників та найменшого часу  отримання платежу одержувачем. В разі встановлення терміналу забезпечення  можливості отримання послуги всім бажаючим без сторонньої допомоги, просто та доступно.

14. Конкурсна комісія відхиляє конкурсні пропозиції та не здійснює їх оцінку в разі:

1) установлення факту:

подання учасником документів, що містять недостовірні відомості;

банкрутства або проведення процедури ліквідації учасника;

2) подання конкурсної пропозиції, що не відповідає умовам проведення конкурсу.

15. Для оцінки конкурсних пропозицій застосовується шкала з кількістю балів, визначеною конкурсною комісією.

Переможцем конкурсу визначається учасник, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

16. Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій.

17. Про результати конкурсу конкурсна комісія письмово повідомляє всім його учасникам протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про визнання переможця та оприлюднює інформацію про його результати у спосіб, передбачений пунктом 3 цього Порядку.

18. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                О.П. Цуркан

 

 

 

                                                                                            Додаток 6

                                                                       до розпорядження голови

                                                                       районної державної адміністрації

                                                                        від «___»____________2015р.                

                                                                        №______________

 

 

 

Склад конкурсної комісії

 по проведенню конкурсів для надання супутніх послуг,

 пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі  надання

адміністративних послуг при Балтській районній державній адміністрації

 

 

Нечипорук Олександр     - перший заступник голови районної державної адміністрації,

Володимирович                  голова комісії.

 

 

Цуркан Олександр           - керівник апарату районної державної адміністрації,

Петрович                             заступник голови комісії.              

 

 

Цуркаль Раїса                   - начальник відділу надання адміністративних послуг               

Іванівна                               районної державної адміністрації

                                             секретар комісії.

 

 

 

Члени комісії:

 

 

Пухальський Едуард         - завідувач сектору розвитку інфраструктури, транспорту,           

Борисович                             зв’язку та безпеки руху відділу економічного розвитку і

                                               торгівлі  районної державної адміністрації

 

 

        Курганська Лілія                 - завідувач юридичного сектору апарату районної   

        Василівна                               державної адміністрації                    

 

 

         Каташинський Андрій     - державний адміністратор  відділу надання           

         Миколайович                      адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

 

         Чорний  Руслан                - начальник відділу комунікацій з громадськістю апарату            

         Федорович                          районної державної адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                О.П. Цуркан