15.01.2014

Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

 

 

УКРАЇНА

Балтська районна державна адміністрація Одеської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

09.01.14                                                                                №4 /А-2014

 

 

 Зареєстровано в Балтському районному

 управлінні юстиції Одеської області

 13 січня 2014 року за №1/267

 

 

Про затвердження Умов конкурсу
з визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу

 

Відповідно до статей 6, 41, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами та доповненнями), абзацу п’ятого частини першої статті 7, частини одинадцятої статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами та доповненнями), пунктів 15, 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями), з метою визначення на конкурсних засадах робочого органу для організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області

2

1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області (додаються).

 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Нечипорука О.В.

 

 

Голова Балтської районної

державної адміністрації        В.М. Бабанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Балтської
районної державної адміністрації
Одеської області

 09 січня 2014 року №4 /А-2014

Зареєстроване в районному управлінні юстиції

Одеської області 13 січня 2014 року №1/267

 

Умови конкурсу

з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області

 

1. Загальна частина

 1.1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області (далі – Умови), розроблені відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами та доповненнями), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами та доповненнями) (далі - Порядок).

 1.2. Ці Умови застосовуються під час визначення підприємства (організації), що здійснюватиме функції робочого органу (далі - Умови), передбачені пунктом 14 Порядку.

Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу є Балтська районна державна адміністрація Одеської області (далі – Організатор).

1.3. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

1.4. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень та відповідають цим Умовам.

1.5. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

2. Порядок підготовки до проведення конкурсу

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу Організатором утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет).

2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

основні вимоги до підприємства (організації) – претендента;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

умови конкурсу.

2.3. З метою участі у конкурсі підприємство (організація) – претендент подає секретарю конкурсного комітету, у визначений в оголошенні термін, такі документи:

заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менше як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства відповідного матеріально-технічного забезпечення.

2.4. Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

2.5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням.

2.6. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі підприємства (організації) мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій), та складає їх список для проведення конкурсу.

 

3. Процедура проведення конкурсу

3.1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

3.2. Основні критерії відбору переможця:

найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;

кількість фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

3.3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні в присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

3.4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени, які взяли участь у голосуванні.

3.5. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає Умовам конкурсу.

3.6. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

3.7. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

 

3.8. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом не більш як на три роки.

 

3.9. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області самостійно, не більш як протягом двох років з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

4. Розгляд спорів

 4.1. У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора або з відповідною заявою до суду у встановленому законодавством порядку.

 4.2. Скарга організатору може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 30 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

 

Керівник апарату Балтської районної

державної адміністрації Одеської області                                    О.П. Цуркан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Балтського району Одеської області

 

Конкурсний комітет

з визначення робочого органу

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу

 

Претендент ___________________________________________________
 (повна назва підприємства, установи, організації)

 

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

Згоден узяти участь у конкурсі на умовах, запропонованих Балтською районною державною адміністрацією Одеської області.

 

 

 

 

"___" __________20_ р. 

____________

(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

 

М. П.