19.11.2015

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Балтській районній, державній адміністрації

Громадська  рада  при Балтській районній держадміністрації

(далі - громадська  рада)  є   постійно   діючим виборним  колегіальним   консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю  за  діяльністю  органів  виконавчої влади,  налагодження ефективної   взаємодії   місцевих   органів влади  з   громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації державної політики.

     2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради України,актами Кабінету Міністрів  України,  а  також цим Положенням  про громадську   раду, розробленим на основі Типового положення.

     Положення про   громадську   раду   погоджується   з  органом виконавчої влади,  при якому вона утворена,  та схвалюється на  її засіданні.

     3. Основними завданнями громадської ради є:

      створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами;

     здійснення громадського  контролю   за   діяльністю РДА та інших  органів виконавчої влади;

     сприяння врахуванню  органом  виконавчої  влади  громадської думки під час формування та реалізації державної політики у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються місцевого розвитку;

       участь у формуванні і реалізації державної політики та підтримка громадських ініціатив щодо цього процесу в Україні в цілому, і в Балтському районі зокрема;

     сприяння процесам дотримання прав громадян та створенню належних умов для діяльності ІГС, громадських організацій (та їхніх об’єднань)

в Балтському районі;

    сприяння заходам просвіти та освіти місцевого населення Балтського району в інтересах місцевого розвитку;

    сприяння обміну інформацією між центральними органами державної влади, Балтською РДА, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

     4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

     1)  готує та подає органу виконавчої  влади,  при  якому  вона утворена   (далі   -  орган),  пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом ,і здійснює моніторинг виконання цього плану;

     2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю за попередньо визначеною темою, із зазначенням переліку питань, форматів, термінів, порядку оприлюднення інформації про проведення громадських консультацій і врахування їх результатів;

     3) подає органу  обов'язкові  для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань формування та   реалізації   державної   політики   у   відповідній    сфері, удосконалення роботи органу;

     4) проводить    відповідно    до   законодавства   громадську експертизу  та  громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів;

     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових актів,  спрямованих на запобігання та протидію корупції;

     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

     7) збирає,  узагальнює  та  подає   органу   інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;

     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

     9) ініціює , організовує спільно із Балтською РДА, або спільно із замовником проекту, та може проводити громадські слухання, громадські обговорення, круглі столи, семінари та інші публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевого розвитку чи адміністративно-територіальної одиниці з питань державної політики, місцевого розвитку в районі;

    10) Сприяє проведенню всеукраїнських, регіональних та місцевих громадських кампаній, акцій та спільних дій ІГС;

    11) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

     5. Громадська рада має право:

     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат,  профільні комітети, комісії, експертні групи тощо);

     2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних  і  наукових  організацій,  підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців;

     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

     5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

       6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань, творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського  суспільства - ІГС).

     7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

     Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами.

     Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

     До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

     Членство в громадській раді є індивідуальним.

     Постійно діючі ІГС, які не є членами Громадської ради, можуть подати заяви про добровільне входження до складу ГР, надавши всі необхідні документи передбачені цим положенням.

     8. Для  формування  складу  громадської  ради  орган  утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства.

     Якщо при  органі вже утворена громадська рада,  то не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

     До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради,  та органу,  при якому утворюється громадська рада.

     Не пізніше   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів орган  в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної  групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.

     Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

     рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

     біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;

     копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;

     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

     За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   орган повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

     Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  громадської ради,   що   діяла  при  органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

     Протокол установчих зборів,  відомості про склад  громадської ради  орган  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

     9. Орган  затверджує  склад  громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.В аналогічний спосіб вносяться зміни та доповнення в діючий склад ГР у зв’язку з входженням доїї складу нових членів.

     10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у разі:

     систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази);

     повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами, про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді;

     скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

     неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

     подання членом громадської ради відповідної заяви.

     11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.

     Голова громадської  ради  має  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

     Головою громадської ради не може  бути  обрано  посадову  або службову особу органу державної влади.

     Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

     12. Голова громадської ради:

     організовує діяльність громадської ради;

     скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

     підписує документи від імені громадської ради;

     представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом Міністрів  України,  центральними  і місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

    може брати участь у засіданнях колегії органу.

     13.  Секретар   громадської  ради обирається з числа членів  ради  шляхом   рейтингово гоголосування. Функції секретаря ГР  може  виконувати також працівник  структурного  підрозділу  у  зв'язках  з  громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

      13.1 Повноваження голови ГР,його заступників, керівників комітетів та секретаря ГР можуть бути припинені достроково,якщо за це рішення проголосує не менш ніж половина членів громадської ради від її обраного складу.    

     14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

     Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому
присутні не менш як половина її членів.

     Засідання громадської ради проводяться відкрито.

     У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

     15. Рішення    громадської    ради (крім обрання та припиненя повноважень керівного складу ГР) приймається відкритим  голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.

       Голова ГР , заступники голови ГР та секретар ГР можуть бути переобраними, якщо за це рішення проголосувала більшість членів ГР від її обраного складу. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду органом.

     Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

     16. Громадська  рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

     17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

     18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

 

Голова Громадської ради

при Балтській РДА                      _____________________________      / П.В. Сапожник/