02.03.2014

Відомості про архів

 

Відомості про архів

 

Архівний відділ Балтської районної державної адміністрації
66100 , м.Балта, вул. Вишнева, 32
Тел. (04866) 2-15-40

balta.arhiv@qmail.com 

 

Керівник установи

   

БАЖЕНОВА Вікторія Юріївна,

начальник архівного відділу Балтської районної державної адміністрації Одеської області

 

Народилася 21 січня 1975 року в м.Балта Одеської області. Закінчила загальноосвітню школу № 2 м.Балти (1992) та Київську Академію муніципального управління за спеціальністю «Облік і аудит» (2004).

Трудовий шлях почала в Балтській районній Раді народних депутатів на посаді друкарки (1992-1995), потім консультанта з питань ведення діловодства та здійснення контролю за виконанням документів (1995).

В Балтській районній державній адміністрації почала працювати з листопада 1995 року. Обіймала посади: друкарки (1995-1996);  спеціаліста загального відділу по організації друкарського виготовлення, копіювання і тиражування документів  (1996-2001);  спеціаліста І категорії загального відділу з питань контролю за виконанням документів (2001-2002); начальника відділу контролю (2002-2005); завідуючої сектором контролю (2005-2011); головного спеціаліста відділу культури і туризму (2011-2013); спеціаліста І категорії відділу організаційно-кадрової роботи (2013-2014); начальник архівного відділу (2014 по теперішній час).

За період роботи на посаді начальника архівного відділу були утворені два фонди – Балтське районне управління юстиції Одеської області та Балтське районне управління ветеринарної медицини.

До знаменних і пам’ятних дат (день визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників, День Конституції України, День незалежності України тощо) організовує виставки документів.

Тісно співпрацює з КП «Трудовий архів» Балтської районної ради, редакцією газети «Народна трибуна». Проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з найбільш актуальних питань для громадян міста та району, використовуючи «прямі» телефонні лінії.

 

Нагороди: грамоти Балтської районної державної адміністрації (2005, 2006), Балтської районної ради (2014), Одеської обласної державної адміністрації (2010). В 2009 році стала переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінації «Кращий керівник»; в 2011 році перемогла в районному конкурсі «Жінка року» в номінації «Державне управління».

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                        
Протокол ЕПК                                                                                                           
Державного архіву                                                                                        
Одеської області                                                                                                       

ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНА
КОМІСІЯ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови районної
Державної адміністрації
Від «18» жовтня 2007 року
№842/А-2007

 

ПРОТОКОЛ №9
ВІД 25 вересня 2008

 

Положення
про архівний відділ
Балтської районної державної адміністрації
1. Архівний відділ районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, створюється головою районної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та відповідно Державному архіву Одеської області, Держкомархіву України.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами директора державного архіву області, а також положення про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
3.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управляння архівною справою і діловодством на території району.
3.2. Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства.
3.3. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів,що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.
3.4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні умови.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Складає і а погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекту державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання.
4.2. Забезпечує зберігання, облік і охорону:
• Документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами ті організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють(діяли) на території району;
• Документів особового положення;
• Фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;
• Друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідко-інформаційної роботи;
• Облікових документів і довідкових апарату до них.
4.3. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них.
4.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.
4.5. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник який невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.
4.6. Подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документу яких надходять на державне зберігання.
4.7. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів.
4.8. Надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин,юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).
4.9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влад, підприємства, установи та організації району , подає належні відомості про ці документи державному архіву області.
4.10. Надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.
4.11. Передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
4.12. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.
4.13. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтування, спростування чи додаткових відомостей про особу.
4.14. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
4.15. Виконую інші функції що випливають з покладених на відділ завдань.
5. Відділ має право:
• Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
• Розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) відділом на договірних засадах;
• Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;
• Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який забезпечує належну їх збереженість, право власності на ці документи;
• Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;
• Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягання до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;
• Установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються архівним відділом;
• Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурами підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно з законодавством спеціально охороняються.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором державного архіву області.
8. Начальник відділу:
• Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність виконання покладених на відділ завдань;
• Затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;
• Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
• Розпоряджаються коштами відділу у межах затвердженого на його утримання кошторису;
• Призначає на посаду і звільняє з посад працівників відділу.
9. Для проведення експертизи цінності документів відділу утворює експертну комісію. Склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник відділу відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова районної адміністрації.
11. Відділ є юридичною особою, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.