Програма зайнятості населення Одеської області на 2019-2020 роки

ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ

 

НАСЕЛЕННЯ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2019-2020 РОКИ

 

Зміст

 

№ з/п

Найменування розділів

Сторінка

 

1.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

3

 

2.

Визначення мети Програми

10

 

3.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

 

10

 

4.

Напрями діяльності та заходи Програми

13

 

5.

Очікувані результати та ефективність Програми

13

 

6.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

14

 

Додаток 1

Паспорт Програми

16

 

Додаток 2

Ресурсне забезпечення  Програми

18

 

Додаток 3.

Напрями діяльності та заходи Програми

19

 

Додаток 4

Показники очікуваних результатів виконання Програми

35

 

 

Табл. 1.Основні показники регіонального ринку праці

35

 

 

Табл. 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

37

 

 

Табл. 3. Працевлаштування на нові робочі місця

40

 

 

Табл. 4. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

42

 

 

Табл. 5. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

44

 

 

Табл. 6. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно-територіальному розрізі

46

 

 

Програму зайнятості населення Одеської області на 2019-2020 роки розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням прогнозних показників економічного та соціального розвитку Одеської області, вимог Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням  обласної ради 21 грудня 2015 року 32-VIІ.

Програму спрямовано на реалізацію положень законів України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України тощо.

У Програмі враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці області, пропозиції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області, соціальних партнерів щодо стабілізації ситуації із зайнятістю населення.

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Підґрунтям для підвищення рівня зайнятості мешканців районів та міст Одеської області є подальше відновлення, стабілізація та динамічне зростання усіх сфер економіки регіону. Впродовж 2014-2018 років спільні дії обласної державної адміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій і міськвиконкомів були направлені на реалізацію основних пріоритетних напрямів розвитку та вирішення проблемних питань економіки та соціальної сфери.

Протягом січня-вересня 2018 року спостерігається спад промислового виробництва. Так, за останніми оприлюдненими даними Головного управління статистики в Одеській області у січні–вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року індекс промислової продукції становив
92,2 відсотка (у січні-вересні 2017 року до січня-вересня 2016 року –
117,1 відсотка)

У січні–жовтні 2018 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–жовтнем 2017 року становив 101,1 відсотка, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 100,7 відсотка, у господарствах населення – 101,7 відсотка.

За інформацією Головного управління статистики в Одеській області за  січень-червень 2018 року в області освоєно 82914,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 24,0 відсотка більше, ніж у січні-червні 2017 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у зазначений період були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено 69,7 відсотка усіх капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик становила 6,0 відсотків.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 12,7 відсотка усіх вкладень. Частка коштів населення на будівництво житла становила
10,8 відсотка.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності, як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність,  будівництво, промисловість, сільське, лісове та рибне господарство, державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування, у які було спрямовано, відповідно, 20,5 відсотка, 14,8 відсотка, 14,7 відсотка, 13,8 та
9,6 відсотка капітальних інвестицій області.

На 1 січня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становив 1363170,8 тис. дол. США (обсяг збільшився на 32,8 млн. дол. США або на 2,5 відсотка у порівнянні з даними на 1 січня
2017 року).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на
1 липня 2018 року становив 1214075,4 тис. грн.

Реалізація у 2017-2018 роках інвестиційних проектів дала змогу збільшити обсяги виробництва на підприємствах  промисловості  та утворювати нові робочі місця.

За даними Головного управління статистики в Одеській області у
2017 році  кількість підприємств становила 24023 од. (у тому числі 13 великих підприємств, 800 середніх підприємств, 20191 малих підприємств), що на
3017 од. або на 14,4 відсотка більше, ніж у 2016 році.

Кількість фізичних осіб-підприємців  зменшилась на 1189 осіб або на
1,1 відсотка відповідно до 2016 року і становила 103750 од.

З метою реальної підтримки малого та середнього бізнесу Департаментом економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації в області реалізується Програма розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, яка розроблена в рамках реалізації Стратегічного плану дій голови обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон».

Згідно з інформацією Головного управління статистики в Одеській області на 01.01.2018 на середніх та малих підприємствах (юридичних особах) працювало 90,5 відсотка (2016 рік - 89,3 відсотка, 2015 рік – 76,0 відсотка,
2014 рік – 75,0 відсотків) від загальної кількості зайнятих працівників.

Обсяг реалізованої продукції середніми та малими підприємствами області складає 73,3 відсотка (2016 – 70,9 відсотка, 2015 – 76,0 відсотка, 2014 – 76,2 відсотка) від загального обсягу реалізації.

У січні-вересні 2018 року середньомісячна заробітна плата по області становила 8031 грн. та збільшилась відповідно січня-вересня 2017 року
(6624 грн.) на 21,2 відсотка (діаграма 1).

За даними Головного управління статистики в Одеській області середньооблікова кількість штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні-вересні 2018 року становила 419,1 тисяч осіб, скоротилася порівняно з відповідним періодом 2017 року на 7,4 тис. осіб або на 1,7 відсотка.

 

Діаграма 1

 

У 2014-2017 роках щорічні обсяги новостворених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності зросли з 18,5 до 24,2 тис. осіб, при цьому кількість ліквідованих робочих місць внаслідок нестабільного економічного стану також зросла, відповідно, з 11,1 до 16,2 тис. робочих місць. Внаслідок цього спостерігалась негативна динаміка щодо зменшення співвідношення створених робочих місць до ліквідованих робочих місць – відповідно з
166,6 відсотка до 148,9 відсотка.

За січень-вересень 2018 року по Одеській області було утворено
23848 робочих місць, ліквідовано 11341 робочих місць.

Співвідношення  створених та ліквідованих робочих місць у січні-вересні 2018  року становило 210,3 відсотка, що більше на 53,5 відсоткових пункта, ніж у  січні-вересні 2017 року. (табл. 1):

 

Таблиця 1. Динаміка показників створених та ліквідованих робочих місць

у 2014-2017 роках, од.

 

Показники

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

9 місяців 2017 року

9 місяців 2018 року

Кількість створених робочих місць, тис. од.

 

18451

20417

23720

24155

19003

23848

Кількість ліквідованих робочих місць, тис. од.

11077

12948

16183

16220

12616

11341

Співвідношення створених робочих місць та ліквідованих, відсотків

166,6

157,7

146,6

148,9

150,6

210,3

 

          Для ринку праці Одеської області у 2013-2017 роках стало характерним зменшення зайнятості населення віком 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (далі – МОП) в абсолютному та відносному значенні, а також відповідне збільшення безробіття. Проте, з початку 2018 року спостерігається тенденція до поліпшення  показників зайнятості та безробіття.

Так, рівень зайнятості населення від всього населення віком 15-70 років протягом 2013-2017 років коливався від 57,3 відсотка у 2015 році до
56,7  відсотка у 2014 та 2016 роках. У січні-червні 2018 року рівень зайнятості становив 56,7 відсотка, що майже на рівні середньо українського показника (56,8 відсотка) (діаграма 2).

 

Діаграма 2

 

 

 

Рівень безробіття економічно активного населення віком 15-70 років у 2013-2017 роках поступово збільшувався і становив 7,1 відсотка у 2017 році, проте, він стабільно менший за середньоукраїнський показник. У січні-червні 2018 року рівень безробіття становив 6,7 відсотка, що менше за середньоукраїнський показник на 2,2 відсоткових пункта (діаграма 3).

Протягом 2013-2017 років служба зайнятості працювала над удосконаленням надання послуг клієнтам служби. З цією метою розпочато процес модернізації, комплексних перетворень: змінюються підходи до надання послуг, освоюються нові технології, впроваджуються нові сервіси, такі як електронна черга для шукачів роботи, електронний зв’язок з роботодавцями, відеорезюме, відеовакансія, онлайн-співбесіда, комунікація через соціальні мережі, вибудовується ефективна модель взаємодії з соціальними партнерами та громадськістю.

 

Діаграма 3

 

            Це дало можливість досягнути позитивних зрушень по основних напрямках діяльності. Так, протягом 2013-2017 років спостерігалася стала динаміка щодо зменшення кількості зареєстрованих безробітних, які користувались послугами служби зайнятості, з 53,5 тис. осіб у 2013 до 41,0 тис. осіб у 2017 році, та рівня зареєстрованого безробіття від чисельності населення працездатного віку на фіксованому ринку праці. Аналіз свідчить, що чисельність осіб, які мали статус безробітного на 1 січня 2014-2018  років, зменшилась з 14,2 до 13,4 тис. осіб, а рівень зареєстрованого безробіття коливався відповідно з 1,2 до 1,0 відсотка
(табл. 2).

 

Таблиця 2. Динаміка показників зареєстрованого безробіття на 1 січня 2014-2018 років

 

Найменування показника

На 1 січня

На 01.11.2018

Довідково:

2014 року

2015 року

2016 року

2017 року

2018

року

На 01.11.2017

Чисельність осіб, які мали статус безробітного, тис. осіб

14,2

17,0

16,3

14,1

13,4

8,1

8,5

Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків

1,0

1,2

1,1

1,0

1,0

0,6

0,6

 

Поступово зростала кількість осіб, працевлаштованих до набуття статусу безробітного - майже 7,0 тис. щорічно. Їх частка в загальній кількості працевлаштованих збільшилася: якщо у 2013 році це був кожен п’ятий, то у  2017 їх частина склала 40,5 відсотка.

За останні п’ять років за сприяння Одеської обласної служби зайнятості забезпечено роботою майже 126,2 тис. осіб (в середньому 25,2 тис. осіб), з них 95,8 тис. безробітних.

З метою зменшення  дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці, підвищення професійних навичок та конкурентоспроможності протягом 2013-2017 років за направленням Одеської обласної служби зайнятості пройшли професійне навчання майже 40,5 тис. безробітних
(в середньому 8,1 тис. осіб щорічно), близько 80,0 відсотків навчались під замовлення роботодавців.

Впродовж 2013-2017 років на базі ДНЗ «Одеський центр професійно – технічної освіти державної служби зайнятості» проходили навчання понад
27,1 тис. безробітних.

Організація громадських робіт та робіт тимчасового характеру дозволяє окремим категоріям громадян, особливо тим, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, відновити трудові навички, іноді отримати постійну роботу, а також є можливістю поліпшити своє матеріальне становище. В них щорічно брали участь в середньому 9,0 тис. осіб або кожен п’ятий безробітний. 

 Активними заходами сприяння зайнятості щорічно охоплено
75,0 відсотків безробітних.

Протягом січня-жовтня 2018 року на обліку в базових центрах зайнятості Одеської області перебувало 32,9 тис. осіб

За сприяння державної служби зайнятості працевлаштовано 23,1 тис. осіб, з них 14,3 тис. безробітних. 38,2 відсотка працевлаштовано оперативно до надання статусу безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості забезпечено тимчасову зайнятість 7,3 тис. громадян, зокрема, 2,6 тис. осіб взяли участь у громадських роботах та 4,7 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців у звітному періоді 2018 року за сприяння державної служби зайнятості 6,4 тис. безробітних проходили професійне навчання. В Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості впродовж 10 місяців 2018 року проходили навчання 5,8 тис. безробітних.

Кількість безробітних станом на 1 листопада 2018 року, у  порівнянні з відповідною датою 2018 року, зросла на 4,5 відсотка (на 362 особи) та становила майже 8,5 тисяч. Кількість отримувачів допомоги по безробіттю зросла на 5,2 відсотка (на 304 особи) та становила 6,2 тис. осіб.

Водночас, у сфері зайнятості продовжує існувати ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

Складна ситуація на національному і регіональному ринках праці,  події, пов’язані із військовим конфліктом на сході України, зумовлюють необхідність вжиття додаткових заходів у підтримці зайнятості населення, оскільки простежуються негативні тенденції, такі як:

- невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу (хронічно існує попит на висококваліфіковані інженерні та робочі кадри для виробничої сфери на тлі надлишку у декілька разів  юристів, економістів, менеджерів тощо), нестача кваліфікованих працівників;

 - наявність молодіжного безробіття (на 01.11.2018 - 31,5 відсотка від кількості зареєстрованих безробітних - молодь віком до 35 років);

- старіння робочої сили, недосконалі освітні практики і, як наслідок, відтік молоді за подальшим навчанням та працевлаштуванням до країн Європи;

- міждержавна міграція робочої сили (щорічно зростають обсяги українських трудових мігрантів працездатного віку, які працюють за трудовими контрактами у іноземних роботодавців -  понад 60,0 тис. осіб).

- активізація участі молоді, фахівців у трудовій міграції;

- збільшення частки мігрантів, які працюють за кордоном без належних дозволів, перебувають у неврегульованому правовому становищі;

- збільшення кількості осіб, постраждалих від торгівлі людьми, зокрема примусової трудової експлуатації;

- проблеми працевлаштування біженців і шукачів притулку, осіб без громадянства та осіб з неврегульованим статусом;

- недосконалість соціально-трудових відносин та «тіньова» зайнятість (за оцінками експертів обсяг такого ринку праці сягає 60,0  відсотків);

- низький рівень доходів населення та мотивації до праці;

- виникнення додаткових груп ризику на ринку праці, насамперед, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, осіб з інвалідністю та трудових мігрантів;

- розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та модернізація регуляторних функцій держави створюють умови для вивільнення на ринок праці надлишку державних службовців, продавців, касирів, некваліфікованих робітників.

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.

За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

 

2. Визначення мети Програми

 

         Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання безробіття,  збереження кадрового потенціалу підприємств.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- збільшення кількості населення, зайнятого економічною діяльністю, до 1004,5 тис. осіб, рівня зайнятості – до 57,1 відсотка;

- зменшення кількості безробітного населення до 67,8 тис. осіб, рівня безробіття – до 6,5 відсотка;

- утворення в усіх сферах економічної діяльності 25,0 тис. робочих місць;

- працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості 25,0 тис. зареєстрованих безробітних;

- направлення на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за сприяння державної служби зайнятості 6,8 тис. осіб;

- залучення до участі у громадських та тимчасових роботах 8,2 тис. осіб.

- збереження рівня зареєстрованого безробіття на рівні 0,9 відсотка.

 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Враховуючи значний вплив на стан зайнятості населення економіки регіону, з метою здійснення радикальних структурних перетворень у цій сфері за рахунок модернізації виробництв з впровадженням новітніх технологій та проведення активних реформ у найперспективніших секторах економіки в області реалізується Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, яка затверджена рішенням  обласної ради від 21 грудня
2015 року № 32-VIІ.

Відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року основними цілями розвитку регіону визначено:  розбудова сучасної індустрії; розвиток високопродуктивного аграрного виробництва; розбудова та модернізація транспортної інфраструктури; якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери; розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

У 2019–2020 роках прогнозується закріплення позитивних тенденцій соціально-економічного розвитку області: нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної промислової продукції,  розвиток малого і середнього бізнесу, високопродуктивного агропромислового комплексу, підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційної спроможності та інше.

В промисловості зберігатимуться позитивні тенденції в частині введення в експлуатацію нових виробничих потужностей, проведення модернізації та реконструкції технологічних процесів.

Реалізація Програми залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської області на 2018-2020 роки дасть можливість залучення зовнішніх ресурсів різних форм та видів для збільшення виробництва продукції на вже існуючих підприємствах з іноземними інвестиціями, новостворених на території області за рахунок залучених іноземних коштів підприємствах, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, підтримки конкурентоспроможності продукції підприємств Одеської області на світових ринках.

Продовження дії Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та розвиток соціально орієнтованого підприємництва дасть можливість: збільшити кількість фізичних осіб-підприємців на 6000 осіб; забезпечити підтримку розвитку малого та середнього підприємництва в районах, об’єднаних територіальних громадах, у пріоритетних галузях та у галузях, що активно розвиваються, а також надання компенсації відсотків по кредитах на реалізацію 50 інвестиційних проектів.

Основними напрямками агропромислового розвитку на 2019-2020 роки будуть створення умов для реалізації державної політики в аграрній сфері економіки, ефективного функціонування сільськогосподарської галузі, нарощування обсягів виробництва продукції, активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі регіону, що дасть можливість, зокрема, наростити виробництво сільськогосподарської продукції у господарствах населення, вирішити проблеми зайнятості жителів сіл, підвищити рівень життя та забезпечити потреби агропромислового виробництва в кваліфікованих кадрах, систематично підвищувати їх кваліфікацію тощо.

Основними пріоритетними напрямками розвитку області у  прогнозований період, як і в минулі роки, буде підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в області до загальноукраїнського рівня та погашення заборгованості із заробітної плати.

Пріоритетом у роботі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних громад, служби зайнятості спільно з роботодавцями, профспілками буде: регулювання ринку праці за рахунок розгортання активних форм сприяння зайнятості населення, підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян; підвищення якості і результативності надання послуг, профорієнтаційна робота з молоддю, випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, сприяння самозайнятості та підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості, забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи; ефективна робота з особами, які тривалий час перебувають на обліку, з особами з інвалідністю, внутрішньо переміщеними та демобілізованими військовослужбовцями, учасниками антитерористичної операції, іншими соціально-вразливими категоріями населення.

Серед основних напрямів роботи обласної служби зайнятості протягом 2019-2020 років буде:

- задоволення потреб  клієнтів служби зайнятості шляхом індивідуального підходу до кожного шукача та роботодавця з метою зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці та підвищення рівня зайнятості;

- спрямування зусиль фахівців з профорієнтації на підвищення мотивації громадян до роботи, у тому числі осіб, які мають додаткові гарантії щодо працевлаштування, а також осіб з обмеженими фізичними можливостями, які бажають працевлаштуватися за професіями, актуальними на ринку праці з урахуванням їх особистих здібностей та схильностей; сприяти свідомому підходу безробітних до вибору професії;

- організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з внутрішньо переміщеними особами та демобілізованими військовослужбовцями,                                                                                                                         які брали участь в АТО, з метою соціальної адаптації, психологічної підтримки та якнайшвидшого повернення до повноцінної трудової зайнятості;

- оптимізація напрямів професійного навчання безробітних з урахуванням конкретного замовлення роботодавців та за професіями, що передбачають в подальшому самозайнятість або підприємництво, особливо мешканців сільської місцевості з урахуванням обмежених можливостей працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця на селі.

Ефективний розвиток економіки в області неможливий без розвитку гнучкого ринку праці. Завдяки реалізації заходів щодо розвитку реального сектора економіки та реалізації правових і економічних механізмів, спрямованих на легалізацію зайнятості, зменшуватиметься чисельність економічно неактивного населення.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення,  бюджетів сіл, селищ та міст районного значення, об’єднаних територіальних громад та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (табл. 1 та 2 додатку 2 до Програми).

Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися щорічно у відповідних місцевих бюджетах в межах наявного фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.

Зміни до Програми у частині фінансування заходів вносяться щороку після затвердження місцевих бюджетів та бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на відповідний рік.

 

Строк дії Програми  - 2019-2020 роки.       

 

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на
2019-2020 роки залишаться:

         - розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

- підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції,

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, та демобілізованих військовослужбовців, учасників антитерористичної операції.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

                                           

Реалізація Програми у поєднанні з тенденціями соціально-економічного розвитку області має забезпечити протягом 2019-2020 років покращення:

1) основних показників регіонального ринку праці:

- чисельність зайнятого населення віком 15-70 років збільшиться у прогнозований період з 998,5 до 1004,50 тис. осіб, а рівень зайнятості - відповідно з 56,9 до 57,0  відсотка (табл. 1 додатку 4 Програми);

- чисельність безробітного населення віком 15-70 років зменшиться з     68,0 до 67,8 тис. осіб, а рівень безробіття - відповідно з 6,6 до 6,5 відсотка
(табл. 1 додатку 4 Програми);

2) показників професійної підготовки та використання робочої сили:

- кількість працевлаштованих випускників навчальних закладів усіх рівнів як молодих працівників щорічно буде становити 41,5 тис. осіб
(табл. 2 додатку 4 Програми);

- кількість укладених трудових договорів  про проходження практики між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, складатиме щорічно                  3,8 тис. одиниць (табл. 2 додатку 4 Програми);

- кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, зменшиться з 6,2 до 5,8 тис. осіб, а у відсотках до середньоспискової штатної чисельності працівників - відповідно з 1,5 до 1,4; кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), - з 14,4 до 14,0 тис. осіб, а у відсотках до середньоспискової штатної чисельності працівників -  відповідно з 3,4 до 3,3 (табл. 2 додатку 4 Програми);

- кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер, стабілізується щорічно на рівні 8 осіб (табл. 2 додатку 4 Програми);

3) створення нових робочих місць:

- кількість осіб, працевлаштованих на нові робочі місця, збільшиться з 24,7 до 25,0 тис. осіб (табл. 3 додатку 4 Програми);

- чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становитиме щорічно не менш як 420 осіб (табл. 3 додатку 4 Програми);

4) показників надання соціальних послуг державною службою зайнятості:

- чисельність працевлаштованих зареєстрованих безробітних становитиме щорічно не менш як 16,3 тис. осіб; тих, що проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації - щорічно не менш як 6,9 тис. осіб; осіб, залучених до участі у громадських роботах - щорічно не менш як 8,2 тис. осіб (табл. 4 додатку 4 Програми);

- чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи,  становитиме щорічно не менш як 5,0 тис. осіб (табл. 4 додатку 4 Програми);

5) показників сприяння зайнятості осіб з інвалідністю:

- чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, стабілізується щорічно на рівні показника 0,4 тис. осіб, а осіб, залучених до участі у громадських роботах, стабілізується щорічно на рівні показника 0,09 тис. осіб (табл. 5 додатку 4 Програми).

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, який здійснюватиме систематичний моніторинг у сфері зайнятості та ринку праці і надаватиме пропозиції та рекомендації щодо регулювання зайнятості.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціальної політики Одеської обласної ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Одеської обласної ради разом із пояснювальною запискою до 1 березня 2021 року.

При необхідності протягом дії Програми до неї можуть вноситись зміни та доповнення.

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації щороку, до 15 липня та до 15 січня, готує і подає Департаменту економічного розвитку та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та інші обласні організації, які є виконавцями Програми, щокварталу, до 5 числа, а районні державні адміністрації, виконкоми міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад до 10 числа подають Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації – головному координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                                  до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення  Одеської області на 2019—2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми 

Одеська обласна державна адміністрація

2.

Розробник Програми 

 

Одеська обласна державна адміністрація

3.

Співрозробники Програми

Одеський обласний центр зайнятості

4.

Відповідальний виконавець Програми 

 

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

5.

Учасники Програми 

 

Департаменти облдержадміністрації: економічної політики та стратегічного планування, освіти і науки, фінансів

 

Управління аграрної політики облдержадміністрації

 

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Одеський обласний центр зайнятості, Управління боротьби із злочинами пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Одеській області, Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області, Головне управління Держпраці в Одеській області; Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області;

 

Громадські організації (за згодою): об’єднання організацій роботодавців Одеської області

 

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), районні, сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади 

6.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Зведені бюджети  районів, бюджетів міст обласного значення та бюджети об’єднаних територіальних громад

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. всього, 

18193,5

 

      у тому числі: 

 

8.1.

кошти місцевого бюджету,

тис. грн., у тому числі:

18193,5

 

      - за рахунок зведених бюджетів міст обласного значення

1398,1

 

     - за рахунок зведених бюджетів районів

13349,5

 

     -  за рахунок бюджетів об’єднаних територіальних громад

3445,9

8.2

Кошти небюджетних джерел (Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття), тис. грн.*

-**

 

* відповідно до Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затверджених наказом Державного центру зайнятості від 17.10.2011 № 151, передбачено формування проекту бюджету лише раз на рік.

 

* Обсяги фінансування будуть визначені після затвердження річного бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на
2019 рік

 

                                                                                                                    Додаток 2 

до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

Усього

8316,5

9877,0

18193,5

Місцевий бюджет,  у тому числі:

8316,5

9877,0

18193,5

- зведені бюджети міст обласного значення

674,9

723,2

1398,1

- зведені бюджети районів

5961,8

7387,7

13349,5

- бюджети об’єднаних територіальних громад

1679,8

1766,1

3445,9

Кошти небюджетних джерел *

-**

-**

-**

 

*За рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття .

 

         ** відповідно до Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затверджених наказом Державного центру зайнятості від 17.10.2011 № 151, передбачено формування проекту бюджету лише раз на рік. Обсяги фінансування будуть визначені після затвердження річного бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2019 рік.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Додаток 3

до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,

у тому числі

Очікуваний результат

Разом за Програмою

2019 рік

2020 рік

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1.

Розширення сфери застосування праці за рахунок збільшення виробництва конкурентоспроможної та імпортозаміщуючої продукції, розвитку перспективних галузей та виробництв на внутрішньому регіональному ринку, впровадження нових технологій, освоєння нових високотехнологічних виробів.

Протягом

2019-2020 років

Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації

-

-

-

-

Створення нових

робочих місць у виробничій сфері. Зменшення обсягів безробіття

1.2.

1.2. Вжиття заходів щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств промислового комплексу, реалізації інвестиційних проектів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Протягом

2019-2020 років

Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації

-

-

-

-

Створення  у промисловості нових

робочих місць.

Зменшення обсягів безробіття

1.3.

Забезпечення реалізації заходів Програми розвитку конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки

Протягом

2019-2020 років

Департамент економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації

-

-

-

-

Збільшення кількості працюючих у сфері малого підприємництва

1.4.

Сприяння залученню інвестицій для будівництва оптово-роздрібних сільськогосподарських ринків з метою розширення застосування праці, покращення якості робочої сили та збільшення обсягів працевлаштування незайнятого населення у сільській місцевості.

Протягом

2019-2020 років

Управління аграрної політики

облдержадміністрації

-

-

-

-

Збільшення кількості працюючих у сільському господарстві.

Зменшення обсягів безробіття у сільській місцевості

1.5.

Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи.

Протягом

2019-2020 років

Управління аграрної політики

облдержадміністрації, Департамент освіти і науки

облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості,

районні державні адміністрації, сільські селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

Створення у сільській місцевості робочих місць

1.6.

Забезпечення здійснення заходів державного контролю за своєчасністю виплати заробітної плати.

Протягом

2019-2020 років

Головне управління Держпраці в Одеській області,

районні державні адміністрації, виконавчі комітети

міських рад (міст обласного значення), сільські селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

Запобігання збільшенню заборгованості із виплати заробітної плати та  збільшенню

кількості безробітних

1.7.

Продовження роботи робочих груп з легалізації заробітної плати та зайнятості щодо легалізації найманої робочої сили, яка використовується суб’єктами господарювання – фізичними особами, з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання  найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Протягом

2019-2020 років

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), сільські селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

Збільшення кількості працюючих у легальному секторі економіки

1.8.

Забезпечення здійснення заходів державного контролю з питань оформлення трудових відносин.

Протягом

2019-2020 років

Головне управління Держпраці в Одеській області,

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), сільські селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

 

1.9

Інформування громадян про переваги легальної зайнятості та необхідності набуття страхового стажу для нарахування в подальшому пенсійних виплат.

Протягом

2019-2020 років

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

-

-

-

-

Збільшення легально зайнятих громадян

1.10.

Сприяння формуванню у безробітних підприємницької ініціативи шляхом організації семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Збільшення кількості приватних підприємців, зростання кількості нових робочих місць.

1.11.

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, та роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-*

-*

Додаткове створення роботодавцями  понад 1,2 тис. нових робочих місць для працевлаштування безробітних

1.12.

 Стимулювання мотивації до праці та додаткова матеріальна підтримка безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Зведені бюджети міст обласного значення

 

зведені бюджети районів

 

 

бюджети об’єднаних територіальних громад

 

Фонд загальнообов’я-зкового державного соціального страхування на випадок безробіття України.

1398,1

 

 

 

13349,5

 

 

3445,9

 

 

 

 

-**

674,9

 

 

 

5961,8

 

 

1679,8

 

 

 

 

-**

723,2

 

 

 

7387,7

 

 

1766,1

 

 

 

 

-**

Додаткова матеріальна підтримки та мотивація до праці для майже 9,0 тис. осіб

1.13.

1.9. Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості  роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом внесення до умов договорів купівлі-продажу певних об’єктів приватизації, зокрема, єдиних майнових комплексів підприємств та обов’язків покупця щодо створення нових та/або збереження існуючих робочих місць, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

Протягом

2019-2020 років

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області

-

-

-

-

Збереження існуючих робочих місць та створення нових робочих місць

 

Всього за напрямком, у тому числі за рахунок:

18193,5

8316,5

9877,0

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

1398,1

674,9

723,2

 

 

   - зведених бюджетів районів

13349,5

5961,8

7387,7

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

3445,9

1679,8

1766,1

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-**

-**

-**

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1.

Створення сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області, об’єднання організацій роботодавців
(за згодою)

-

-

-

-

Впровадження сучасних технології у навчальний процес

 

2.2.

Упровадження  елементів дуальної форми професійного навчання на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки  облдержадміністрації,

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області, об’єднання організацій роботодавців Одеської області
 (за згодою)

-

-

-

-

Організація стажування викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання на сучасному обладнанні за новітніми технологіями

2.3.

Надання консультації кадровим службам підприємств щодо порядку ліцензування діяльності з питання освітніх послуг у сфері професійно-технічного навчання робітників на виробництві.

Протягом

2019-2020 років

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області

-

-

-

-

Підвищення якості підготовки кадрів на виробництві

2.4.

Підвищення професійних навичок та компетенцій зареєстрованих безробітних шляхом залучення до семінарів з орієнтації на професійне навчання з урахуванням потреб ринку праці

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Сприяння врівноваженню дисбалансу попиту та пропозиції робочої сили

2.5.

Забезпечення професійного навчання безробітних на базі професійно–технічних навчальних закладів, в тому числі на базі державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Кількість безробітних, охоплених професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації

протягом

2019 – 6,9,

2020 – 6,8,

тис. осіб

2.6.

Проведення превентивних семінарів щодо запобігання безробіттю серед молоді шляхом організації ярмарків професій та кар`єри,  професіографічних екскурсій на підприємства, презентацій навчальних закладів, в т.ч. Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Орієнтація учнівської молоді на актуальні на ринку праці професії, допомога у виборі професії з метою подальшого навчання та працевлаштування

2.7.

Задоволення потреб аграрного сектора у висококваліфікованих   фахівцях, створення умов для сільської молоді щодо здобуття  вищої і професійно-технічної освіти та їх працевлаштування, упорядкування мережі аграрних закладів освіти, зміцнення їх навчально-матеріальної бази з метою удосконалення організації та підвищення якості.

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління аграрної політики облдержадміністрації

районні державні адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

Сприяння зайнятості мешканців сільської молоді

2.8.

Здійснення моніторингу професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та перспективної потреби підприємств у кваліфікованих кадрах (у тому числі через аналіз вакансій, наданих роботодавцями до державної служби зайнятості) та надання відповідної інформації управлінню освіти і науки облдержадміністрації щодо коригування при необхідності обсягів і напрямів підготовки робочої сили за державним замовленням.

Протягом

2019-2020 років

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та сімейної політики, освіти і науки,   Одеський обласний центр зайнятості,

Об’єднання організацій роботодавців Одеської області

(за згодою),

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), сільських, селищних рад, ради об’єднаних територіальних громад

-

-

-

-

Коригування обсягів державного замовлення на підготовку кадрів відповідно до потреб ринку праці

2.9.

Створення регіональної системи підвищення кваліфікації спеціалістів з використанням можливостей аграрних ВУЗів Одещини та академічних наукових установ, а також підготовка і перепідготовка кадрів робітничих професій через мережу сільських професійно-технічних училищ, їх філій, ліцеїв і коледжів та в обласному учбово-курсовому комбінаті.

Протягом

2019-2020 років

Управління аграрної політики облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст сільських, селищних рад, ради об’єднаних територіальних громад обласного значення),

-

-

-

-

Підвищення рівня зайнятості мешканців сільської місцевості

 

Всього за напрямком, у тому числі за рахунок:

-*

-*

-*

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів районів

-

-

-

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-**

-

 

 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку соціального захисту населення, удосконалення регулювання трудової міграції

3.1.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо переваг офіційного працевлаштування та негативних соціальних наслідків нелегального працевлаштування

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Зменшення обсягів нелегальної зайнятості

3.2.

 Проведення  семінарів з протидії торгівлі людьми  та попередження зовнішньої неврегульованої трудової міграції

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Зменшення обсягів неврегульованої трудової міграції

3.3.

Забезпечення надання консультацій особам, що звертаються за допомогою щодо питань організації та провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, можливості та умови працевлаштування українських громадян в інших країнах.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Підвищення обізнаності громадян щодо порядку легального працевлаштування за кордоном.

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні шляхом проведення спільних заходів, укладання договорів про співпрацю за окремими напрямками діяльності, консультування з питань вдосконалення надання послуг роботодавцям і особам, що шукають роботу, в тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Розширення можливості вирішення питання зайнятості шукачів роботи та підбору працівників для роботодавців.

3.5.

Проведення роботи з питань видачі   роботодавцям дозволів на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства.

 

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

-

-

-

-

Забезпечення області висококва-ліфікованими робочими кадрами

3.6.

З метою попередження зовнішньої неврегульованої трудової міграції здійснення роботи, спрямованої на працевлаштування потенційних мігрантів в Україні, забезпечення організації заходів з протидії торгівлі людьми та сприяння працевлаштуванню біженців і шукачів притулку

 

Протягом

2019-2020 років

Управління боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Одеській області,  ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області

-

-

-

-

Зменшення відтоку робочої сили за кордон

 

Всього за напрямком, у тому числі за рахунок:

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів районів

-

-

-

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Сприяння зайнятості соціально незахищених верств населення

4.1

Сприяння зайнятості осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в т.ч. із застосуванням кейс-менеджменту (залучення до вирішення питань зайнятості соціальних партнерів).

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

України

 

-

-

Вирішення питання зайнятості не менше 30 відсотків осіб з числа громадян, які потребують соціального

захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також з числа осіб, які матимуть статус безробітного

4.2

Організація профорієнтаційної роботи з особами, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в т.ч. осіб з інвалідністю.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

Створення умов для професійної інтеграції в суспільство осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

4.3

Організація  професійного навчання осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за направленням державної служби зайнятості, з метою прискорення адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

Набуття професійних навичок та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці

Сприяння зайнятості жінок

4.4.

Сприяння залученню незайнятих жінок до підприємницької діяльності, самозайнятості, малого бізнесу, у тому числі у сільській місцевості. Надання їм необхідної практичної та методичної допомоги із зазначених питань.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр  зайнятості, районні державні адміністрації,

виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), сільських, селищних рад, ради об’єднаних територіальних громад

-

 

-

-

Зменшення безробіття серед жінок

Сприяння зайнятості молоді

4.5.

Координація роботи професійних (професійно-технічних) навчальних закладів в частині сприяння працевлаштуванню випускників, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації

 

-

 

-

-

Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.

4.6.

Сприяння зайнятості молодим особам на перше робоче місце. Сприяння залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи.

 

 

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

Підвищення рівня  працевлаштування осіб з числа молоді на перше робоче місце до 30 відсотків.

4.7

Створення сприятливих умов для функціонування громадських центрів зайнятості при вищих навчальних закладах з метою зменшення безробіття серед випускників цих закладів.

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки

облдержадміністрації

-

 

-

-

Підвищення рівня зайнятості молоді

4.8

Сприяння поліпшенню стану додержання законодавства про працю  неповнолітніх  на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності.

Протягом

2019-2020 років

Головне управління Держпраці в Одеській області

-

 

-

-

Підвищення соціального захисту працюючих неповнолітніх

Сприяння зайнятості осіб, які звільнились з установ, що виконують покарання

4.9 

Надання допомоги в професійній підготовці засуджених осіб за виробничими професіями. Організація навчання в професійних (професійно-технічних) навчальних закладах при установах виконання покарань за робітничими професіями, що користуються попитом на ринку праці.

 

Протягом

2019-2020 років

Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації

 

-

 

-

 

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

4.10

Сприяння  працевлаштуванню особам, які були звільнені після відбуття покарання з місць позбавлення волі, та звернулись до служби зайнятості з питань працевлаштування.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

Вирішення питання зайнятості осіб, які були звільнені після відбуття покарання з місць позбавлення волі, та звернулись до служби зайнятості з питань працевлаштування

4.11

Надання юридичних, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі особам, звільненим з місць позбавлення волі; особам, засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; особам з інвалідністю; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, з метою подальшого працевлаштування та професійного навчання.

 

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

-

 

-

-

Підвищення рівня зайнятості соціально незахищених верств населення

Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

4.12

Сприяння працевлаштуванню особам з інвалідністю, шляхом застосування адресності та індивідуального підходу до кожної особи, враховуючи рівень їх медичної та трудової реабілітації.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

Вирішення питання зайнятості осіб з інвалідністю не менше 30 відсотків з числа осіб, які матимуть статус безробітного.

 

4.13

Надання фінансової допомоги на безповоротній основі особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у навчальних закладах та центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю  для здобуття професії  (спеціальності)

 

Протягом

2019-2020 років

Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

 

-

-

Сприяння  зайнятості безробітних осіб з інвалідністю

4.14

Забезпечення проведення  професійної орієнтації та організації професійної реабілітації осіб з інвалідністю із здійсненням медичного супроводу  в центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема на базі комунальної установи „Центр професійної реабілітації інвалідів“. Сприяння їх ефективному працевлаштуванню

Протягом

2019-2020 років

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації Одеський обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад (міст обласного значення), сільські, селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад

 

-

 

-

-

Кількість

осіб з інвалідністю, направлених на професійне

навчання, протягом

2019 – 0,1 тис. осіб,

2020 – 0,1 тис. осіб

 

Всього за напрямком, у тому числі за рахунок:

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів районів

-

-

-

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

-

-

 

5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців, учасників антитерористичної операції

5.1.

 Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи з внутрішньо переміщеними особами та учасниками АТО

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Сприяння забезпеченню адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство внутрішньо переміщених громадян та учасників АТО

5.2. 

Забезпечення взаємодії з громадськими та волонтерськими організаціями, науковими установами, закладами освіти, охорони здоров’я, іншими заінтересованими сторонами, з метою співпраці у наданні послуг учасникам АТО з соціальної адаптації, психологічної підтримки, проведення відповідних семінарів та тренінгів щодо адаптації на ринку праці.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’яз-кового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Сприяння забезпеченню адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство внутрішньо переміщених громадян та учасників АТО

5.3

Організація професійного навчання внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО за направленням державної служби зайнятості з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Сприяння забезпеченню адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство внутрішньо переміщених громадян та учасників АТО

 

5.4.

Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО із застосуванням кейс-менеджменту (залучення до вирішення питань зайнятості соціальних партнерів).

Протягом

2019-2020 років

Одеський обласний центр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України

-

-

-

Сприяння забезпеченню адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство внутрішньо переміщених громадян та учасників АТО

 

 

Всього за напрямком, у тому числі за рахунок:

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

-

-

-

 

 

   - зведених бюджетів районів

-

-

-

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

-

-

-

 

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-

-

-

 

                     

 

 

Разом за Програмою, у тому числі за рахунок:

18193,5

8316,5

9877,0

 

 

   - зведених бюджетів міст обласного значення

1398,1

674,9

723,2

 

 

   - зведених бюджетів районів

13349,5

5961,8

7387,7

 

 

   - бюджетів об’єднаних територіальних громад

3445,9

1679,8

1766,1

 

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

-**

-*

-*

 

 

 

* відповідно до Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, затверджених наказом Державного центру зайнятості від 17.10.2011 № 151, передбачено формування проекту бюджету лише раз на рік. Обсяги фінансування будуть визначені після затвердження річного бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           Додаток 4

до Програми

 

Показники очікуваних результатів виконання Програми

 

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт 

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

1064,5

1009,4

1016,2

1000,6

986,6

996,0

998,5

1004,5

         з неї зайнятого населення  працездатного віку

987,6

965,7

978,6

971,4

961,0

967,2

973,3

978,9

2. Рівень зайнятості, у  відсотках до чисельності населення:

віком 15 - 70 років

59,6

56,7

57,3

56,7

56,1

56,8

56,9

57,1

працездатного віку

66,8

65,0

65,8

65,3

65,3

65,9

66,5

67,0

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

59,5

72,5

70,1

72,5

77,2

73,1

68,0

67,8

      працездатного віку

59,5

72,5

70,1

72,5

77,2

73,1

68,0

67,8

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у  відсотках до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

5,3

6,7

6,5

6,8

7,3

6,8

6,6

6,5

працездатного віку

5,7

7,0

6,7

6,9

7,4

6,9

6,7

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні,

осіб – усього

51 168

48 572

47 317

41 814

41 464

41 464

41 464

41 464

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів (інститутів, університетів, академій), усього

35 244

32 949

32 618

27 235

28232

28232

28232

28232

- випускників вищих навчальних закладів (коледжів, технікумів, училищ), усього

8 501

8 396

7 898

7 537

6 818

6 818

6 818

6 818

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

7 423

7 227

6 801

7 042

6 324

6 324

6 324

6 324

2. Кількість укладених договорів про проходження практики між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

6 897

7 001

6 799

6 736

6703

3 788

3 854

3 997

3. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

488619

470021

438242

429382

424570

422500

421500

420600

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

4223

4177

2254

7390

6992

6570

6180

5800

у  відсотках до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,9

0,9

0,5

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),  осіб

36905

36306

27663

13288

16070

15030

14430

13950

у  відсотках до середньооблікової штатної чисельності працівників

7,6

7,7

6,3

3,1

3,8

3,6

3,4

3,3

6. Прийнято працівників, осіб

148355

122537

120331

125323

148900

156345

164160

172370

7. Вибуло працівників, осіб,

163473

150815

144991

137555

149970

154470

159104

163880

з них з причин:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)

11865

6337

7135

4589

5364

5580

5800

6030

у  відсотках до середньооблікової штатної чисельності працівників

2,4

1,3

1,6

1,1

1,3

1,3

1,4

1,4

7.2. Плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)

143211

135262

129557

125387

135560

138270

141030

143800

у  відсотках до середньооблікової штатної чисельності працівників

29,3

28,8

29,6

29,2

31,9

32,7

33,5

34,2

8. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

825

101

23

8

3

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

37887

18451

20417

23720

24155

24500

24700

25000

з них:

1.1. юридичними особами

5912

7374

7469

7967

9156

9200

9300

9400

1.2. фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

31975

11077

12948

15753

14999

15300

15400

15600

2. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього

206

426

370

366

410

410

420

430

         2.1. працівників у юридичних осіб, за яких компенсовано 100 відсотків суми нарахованого єдиного внеску, осіб, усього

71

36

129

82

142

131

131

131

      2.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, за яких компенсовано 100 відсотків суми нарахованого єдиного внеску, осіб, усього

135

390

241

284

268

279

289

299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*

осіб

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

53533

49797

49858

44748

41035

42000

42100

42100

2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

4961

6089

4753

6696

8220

8025

8110

8135

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

22986

20283

18994

17323

16608

16275

16315

16335

4. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

8600

8755

8216

7741

7196

7000

6900

6800

5. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

8981

9280

9219

9083

8390

8150  

8200

8200

з них зареєстрованих безробітних

8884

9126

9168

8902

8171

7950

8000

8000

6. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

9456

1011

1073

1104

5000

5040

5045

5055

 

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

з них організували власну справу

936

811

612

164

60

44

50

50

 

*  обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості осіб з інвалідністю

 

осіб

Найменування

показника

2013

звіт

2014

звіт

2015

звіт

2016

звіт

2017

звіт

2018

очіку-ване

2019

прогноз

2020

прогноз

1. Чисельність осіб з інвалідністю, що зареєстровані в Державній службі зайнятості України

1115

1179

1279

1219

1102

972

972

973

2. Чисельність осіб з інвалідністю, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

513

493

489

468

437

403

422

429

2.1. з них зареєстровані безробітні

428

464

451

435

373

353

370

378

2.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

63

72

44

11

4

10

9

7

3. Чисельність осіб з інвалідністю, залучених до участі у громадських роботах

32

36

44

61

113

90

90

90

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

32

36

44

61

113

90

90

90

4. Чисельність осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання – усього

171

180

193

176

179

168

170

172

         зокрема за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

171

180

193

176

179

168

170

172

 

  • Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мінюсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 6. Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно-територіальному розрізі

 

(грн.)

Райони, міста та об’єднані територіальні громади області

Разом за

період дії Програми 

За рахунок місцевого бюджету, всього

у тому числі

 за роками

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, всього*

у тому числі

за роками

2019

2020

2019

2020

Всього по області

18193,5

18193,5

8316,5

9877,0

-

-

-

м. Одеса

810

810

390,0

420,0

-

-

-

м. Чорноморськ

109

109

53,0

56,0

-

-

-

м. Білгород-Дністровський

0

0

0

0

-

-

-

м. Ізмаїл

325

325

155,0

170,0

-

-

-

м. Подільськ

140

140

70,0

70,0

-

-

-

м. Южне

14,1

14,1

6,9

7,2

-

-

-

м. Теплодар

0

0

0

0

-

-

-

Ананьївський район

603,9

603,9

275,8

328,1

-

-

-

Арцизький район

598,6

598,6

290,5

308,1

-

-

-

Балтський район

73,4

73,4

35,6

37,8

-

-

-

          Балтська об’єднана територіальна громада

132

132

62,0

70,0

 

 

 

Березівський район

297,8

297,8

127,8

170,0

-

-

-

           Березівська міська  об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

          Новокальчевська об’єднана територіальна громада

75

75

35,0

40,0

 

 

 

          Розквітівська об’єднана територіальна громада

20

20

10,0

10,0

 

 

 

Білгород-Дністровський район

0

0

0

0

-

-

-

           Маразліївська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

           Старокозацька об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

            Шабівська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

            Мологівська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

Біляївський район

261,4

261,4

130,7

130,7

-

-

-

           Біляївська об’єднана територіальна громада

50

50

25,0

25,0

 

 

 

           Яськівська об’єднана територіальна громада

30

30

15,0

15,0

 

 

 

           Маяківська об’єднана територіальна громада

10

10

5,0

5,0

 

 

 

Болградський район

1073

1073

529,2

543,8

-

-

-

Великомихайлівський район

192

192

96,0

96,0

-

-

-

            Великомихайлівська об’єднана територіальна громада

200

200

100,0

100,0

 

 

 

            Цебриківська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

Захарівський район

295,9

295,9

142,6

153,3

-

-

-

            Затишанська об’єднана територіальна громада

39,3

39,3

19,3

20,0

 

 

 

Іванівський район

78,7

78,7

38,2

40,5

-

-

-

           Коноплянська об’єднана територіальна громада

200

200

100,0

100,0

 

 

 

           Знам’янська об’єднана територіальна громада

0

0

0,0

0,0

 

 

 

Ізмаїльський район

319,2

319,2

154,9

164,3

-

-

-

Кілійський район

320

320

150,0

170,0

-

-

-

          Кілійська міська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

          Вилківська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

-

-

Кодимський район

1900

1900

900,0

1000,0

-

-

-

Лиманський район

484

484

237,0

247,0

-

-

-

          Красносільська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

Любашівський район

1054

1054

495,0

559,0

-

-

-

          Любашівська  об’єднана територіальна громада 

0

0

0

0

 

 

 

Миколаївський район

2578,1

2578,1

819,3

1758,8

-

-

-

Овідіопольський район

0

0

0

0

-

-

-

          Авангардівська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

          Дальницька об’єднана територіальна громада

1724,3

1724,3

836,5

887,8

 

 

 

          Таїровська об’єднана територіальна громада

0

0

0

0

 

 

 

Окнянський район

931,6

931,6

437,4

494,2

-

-

-

          Окнянська  об’єднана територіальна громада 

0

0

0

0

 

 

 

Подільський район

0

0

0

0

-

-

-

           Куяльницька об’єднана територіальна громада

184,3

184,3

89,5

94,8

 

 

 

Ренійський район

236,6

236,6

111,7

124,9

-

-

-

Роздільнянський район

646,8

646,8

309,7

337,1

-

-

-

Савранський район

81,7

81,7

39,1

42,6

-

-

-

Саратський район

617,6

617,6

299,8

317,8

-

-

-

Тарутинський район

256,3

256,3

124,3

132,0

-

-

-

Татарбунарський район

175,3

175,3

84,3

91,0

-

-

-

          Тузлівська об’єднана територіальна громада

3,8

3,8

1,9

1,9

 

 

 

           Лиманська  об’єднана територіальна громада

354,2

354,2

177,1

177,1

 

 

 

Ширяївський район

273,6

273,6

132,9

140,7

-

-

-

          Ширяївська об’єднана територіальна громада

423

423

203,5

219,5

 

 

 

 

* Кошти на громадські роботи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виділяються на міста, райони та об’єднані територіальні громади. Обсяги фінансування  громадських робіт будуть визначені після затвердження річного бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2019 рік.