07.09.2018

Регламенти застосування пестицидів

 

Ціла низка чинників може знижувати технічну ефективність гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів, але, як правило, їхня здатність ефективно контролювати шкідливі організми залежить від дотримання аграріями регламенту і рекомендацій виробників ЗЗР щодо застосування препаратів. Зокрема, важливою умовою отримання бажаних результатів використання пестицидів є дотримання норми їхньої витрати.

 

 

 

Гербіциди
Слід за­зна­чи­ти, що до го­ло­вних фак­торів, які не­га­тив­но впли­ва­ють на технічну ефек­тивність гербіцидів, на­ле­жать: 
   за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів за невідповідних плю­со­вих тем­пе­ра­тур — ниж­че 100С або ви­ще    25 0С (тоб­то не­ба­жа­но про­во­ди­ти об­при­с­ку­ван­ня посівів у літній період із 10.00 до 18.00, за по­тре­би вне­сен­ня пре­па­ра­ту у разі спе­ки це кра­ще ро­би­ти вночі); 
   зберіган­ня пре­па­ра­ту у ви­гляді го­то­во­го ро­бо­чо­го роз­чи­ну по­над до­бу; 
   ви­па­дан­ня опадів менш ніж че­рез 3 год після об­при­с­ку­ван­ня; 
   не­га­тив­ний вплив по­су­хи (особ­ли­во це сто­сується вне­сен­ня грун­то­вих пре­па­ратів, які мо­жуть і не про­яви­ти свою ефек­тивність);
   вплив по­год­них умов на за­сто­су­ван­ня де­си­кантів, яким вла­с­ти­во під дією УФ-ви­проміню­ван­ня швид­ко роз­кла­да­ти­ся; 
   запізнен­ня зі стро­ка­ми об­роб­ки (особ­ли­во — упу­щен­ня най­чут­ливішої до пре­па­ра­ту фа­зи роз­вит­ку бур’янів);
   не­до­три­ман­ня нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну; 
   за­сто­су­ван­ня суміші пре­па­ратів, скла­дові яких за поєднан­ня справ­ля­ють ан­та­гоністич­ну дію; 
   стре­со­вий стан бур’янів, спри­чи­не­ний надміру жар­кою по­го­дою; 
   на­явність на рос­ли­нах кра­пель ро­си або до­щу.
Слід відміти­ти, що ви­нят­ко­во важ­ли­ве зна­чен­ня для кон­тро­лю бур’янів у посівах куль­тур має вибір і пра­виль­ний роз­ра­ху­нок нор­ми ви­т­ра­ти гербіцидів. То­му, за­сто­со­ву­ю­чи гербіци­ди, слід пам’ята­ти, що їхні нор­ми ви­т­рат чітко за­ле­жать як від «при­ро­ди» пе­с­ти­ци­ду, йо­го технічної  ефек­тив­ності, так і від         ме­ханічно­го скла­ду грун­ту та вмісту в ньо­му ор­ганічної ре­чо­ви­ни. 
Оп­ти­маль­на нор­ма грун­то­вих гербіцидів за­ле­жить на­сам­пе­ред від ме­ха­ніч­но­го скла­ду і вмісту гу­му­су в грунті. Та­­ким чи­ном під час за­сто­су­ван­ня грун­то­вих гербіцидів на лег­ких грун­тах із ре­ко­мен­до­ва­них норм за­сто­со­ву­ють мінімаль­ну, на суг­ли­ни­с­тих і гли­ни­с­тих — се­ред­ню, на чор­но­зе­мах і торф’яни­ках — мак­си­маль­ну. 

Виз­на­ча­ю­чи нор­му ви­т­ра­ти гербіцидів за­леж­но від фіто­санітар­ної си­ту­ації, слід бра­ти до ува­ги не тільки ме­ханічний склад грун­ту та вміст у ньо­му ор­ганічних ре­чо­вин, а й особ­ли­вості кон­крет­но­го по­ля, а са­ме ви­до­вий склад бур’янів та ступінь засміче­ності ни­ми, фа­зу роз­вит­ку куль­тур­них рос­лин і бур’янів та еко­логічні умо­ви.  Ефек­тивність за­сто­су­ван­ня гербіцидів до­ся­гається не кількістю ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту, а за­вдя­ки щільності і рівномірності по­крит­тя по­верхні ро­бо­чою ріди­ною.


Фунгіци­ди 
Важ­ли­вим чин­ни­ком, що впли­ває на збе­ре­жен­ня та якість уро­жаю, є стро­ки за­сто­су­ван­ня фунгіцидів. Для найв­далішо­го їхньо­го визначення  потрібно ко­ри­с­ту­ва­ти­ся ко­рот­ко­ст­ро­ко­вим про­гно­зом фіто­санітар­ної си­ту­ації. Об­при­с­ку­ван­ня про­во­дять за­леж­но від три­ва­лості дії фунгіци­ду, по­год­них умов та рівня по­ши­рен­ня хво­ро­би. Три­валість за­хис­ної дії си­с­тем­них фунгіцидів ста­но­вить два-чо­ти­ри тижні, інко­ли до­вше, а кон­такт­них — сім-де­сять днів, але здебільшо­го до ви­па­дан­ня пер­ших знач­них опадів.
Слід  су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту, не до­пу­с­ка­ти її змен­шен­ня. Ви­ко­ри­с­тан­ня мен­ших норм при­зво­дить не тільки до втра­ти технічної ефек­тив­ності фунгіцидів, але й до  по­яви стійких рас збуд­ників хво­роб. 
Крім то­го, нор­му ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни потрібно виз­на­ча­ти ви­хо­дя­чи із фа­зи роз­вит­ку куль­ту­ри, а са­ме за­леж­но від ви­со­ти рос­лин та їхньої густоти. Для ре­зуль­та­тив­но­го ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва і максимального ­ кон­тро­лю хво­роб потрібно про­во­ди­ти постійний моніто­ринг роз­вит­ку ос­танніх у посівах куль­тур, на ос­нові чо­го про­гно­зу­ють інтен­сив­ність ура­жен­ня тим чи іншим збуд­ни­ком.

Інсек­ти­ци­ди
Технічна ефек­тивність інсек­ти­цидів за­ле­жить від рівномірності по­крит­тя рос­лин ро­бо­чим роз­чи­ном. То­му нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти до­стат­нь­ою. А та­кож на неї впли­ва­ють по­годні умо­ви, зо­к­ре­ма тем­пе­ра­ту­ра повітря, опа­ди (для кон­такт­них пре­па­ратів), фа­зо­ва і стадійна чут­ливість шкідників до пре­па­ратів. Крім то­го, на технічну ефек­тивність пре­па­ратів що­до впли­ву на шкідливі ор­ганізми та на стійкість рос­лин до по­шко­д­жень фіто­фа­га­ми впли­ва­ють такі фак­то­ри, як ме­ханічний склад грун­ту, йо­го щільність, вміст гу­му­су, вміст NPK, кис­лотність та во­логість.
За умов підви­ще­ної со­няч­ної ак­тив­ності ціла низ­ка шкідників різних видів (дов­го­но­си­ки, щи­то­но­с­ки, гу­се­ниці луч­но­го ме­те­ли­ка, сов­ки) хо­вається у грунт, у      за­тишні місця, во­ни скру­чу­ють ли­с­тя, обпліта­ють йо­го па­ву­ти­ною, що ус­клад­нює їхній     кон­троль. Для ре­зуль­та­тивнішо­го зни­щен­ня та­ких шкідників об­при­с­ку­ван­ня ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти вве­чері, збільшу­ю­чи нор­му ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни, ціле­с­пря­мо­ва­но об­при­с­ку­ва­ти рос­ли­ни, за­сто­со­ву­ю­чи пре­па­ра­ти із три­ва­лим періодом дії.
Знач­ну ува­гу слід приділя­ти техніці об­при­с­ку­ван­ня, пра­виль­но­му до­бо­ру фор­су­нок, для то­го щоб за­без­пе­чи­ти по­вноцінне по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном усієї по­верхні рос­ли­ни. За спе­кот­ної по­го­ди ли­ст­ки рос­ли­ни по­кри­ва­ють­ся вос­ко­вим на­льо­том для за­побіган­ня транспірації во­ди, тож під час об­при­с­ку­ван­ня та­ких рос­лин ро­бо­чий роз­чин не втри­мується на по­верхні ли­ст­ка. У та­ко­му разі до пре­па­ра­ту потрібно до­да­ва­ти спеціальні прилипачі, які за­без­пе­чу­ва­ти­муть ут­ри­ман­ня кра­пель інсек­ти­ци­ду на ли­ст­ковій по­верхні. 


Всі обробки проводити суворо дотримуючись правил техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами та лише зареєстрованими препаратами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні  в 2016 р.» та «Доповнення до переліку … 2017 р.».