23.05.2018

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

БАЛТСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ:

 

Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 21.02.2018 № 103 органи Фонду здійснюють перерахунки пенсій, призна­чених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон).

Згідно з пунктом 1 постанови 103 перерахун­ку підлягають пенсії, призначені відповідно до Закону до 01.03.2018 (крім пенсій, призначених особам начальницького і рядового складу орга­нів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, вій­ськовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа обіймала на дату звільнення зі служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, ор­ганізації, вищі навчальні заклади), що визначені на 01.03.2018 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про гро­шове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких ін­ших осіб».

Виплата перерахованих відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 підвищених пен­сій з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та ін­ших доплат до пенсії, встановлених законо­давством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені зако­ном) здійснюватиметься з 01.01.2018 у таких розмірах:

з 01.01.2018-50%;

з 01.01.2019 по 31.12.2019 - 75%;

з 01.01.2020 - 100% суми підвищення пенсії, визначеного на 01.03.2018.

 

Приклад 1

Гр. О. отримує пенсію за вислугу років.

Розмір пенсії, обчислений із грошового забез­печення, визначеного на 01.01.2008, становив 2796,90 грн, у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право.

Розмір грошового забезпечення, визначено­го на підставі довідки, виданої уповноваженим органом Міністерства оборони України, з ура­хуванням трьох складових грошового забез­печення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) на 01.03.2018 становив 11 625,00 гривень.

Розмір пенси:

з 01.01.2018-8137,50 гривень.

Різниця:

5340,60 грн (8137,50 грн - 2796,90 грн).

Визначаємо різницю між місячним розміром під­вищеної пенсії, розрахованої відповідно до пунк­ту 2 постанови 103, і місячним розміром пенсії, яку особа отримувала до 1 березня поточного року. Виплата перерахованого розміру пенсії здійснюється поетапно, а саме:

з 01.01.2018 по 31.12.2018­2670,30 грн (5340,60 грн х 50%);

з01.01.2019 по 31.12.2019­4005,45 грн (5340,60 грн х 75%);

з 01.01.2020 - 5340,60 гривень.

Повний розмір пенсії

з 01.01.2020 становитиме 8137,50 гривень.

Отож, починаючи з 1 січня поточного року, гр. О. отримуватиме пенсію в розмірі 5467,20 грн (2796,90 грн - розмір пенсії на 01.01.2018 + 2670,30 грн - 50% від 5340,60 гривень).

 

 

Приклад 2

Гр. Б отримує пенсію як особа з інвалідністю 1 групи. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного на 01.01.2018, становить 2795,85 грн, у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право.

Розмір грошового забезпечення, визначено­го на підставі довідки, виданої уповноваженим

органом Міністерства оборони України, з ура­хуванням трьох складових грошового забез­печення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) на 01.03.2018- 8279,50 гривень.

Розмір пенсії:

з 01.01.2018 з урахуванням надбавок та підвищень становить 5845,65 гривень.

 

Різниця:

3049,80 грн (5845,65 грн - 2795,85 грн).

 

Визначаємо різницю між місячним розміром під­вищеної пенсії, розрахованої відповідно до пунк­ту 2 постанови 103, і місячним розміром отри­маної особою пенсії:

з 01.01.2018 по 31.12.2018­7 524,90 грн (3049,80 грн х 50%);

з 01.01.2019 по 31.12.2019­2287,35 грн (3049,80 грн х 75%);

з 01.01.2020-3049,80 гривень.

Отже, розмір пенсії до виплати з 01.01.2020 становитиме 5845,65 гривень.

 

Порядок перерахунку та виплати пенсій ко­лишнім працівникам міліції інший. Зокрема, для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до постанови Кабінету Мі­ністрів України від 11.11.2015 № 988.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 обчислюється станом на 01.01.2018 та виплачується після надання ко­штів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку:

з 01.01.2019 по 31.12.2019 – щомісяця окремою сумою у розмірі 50% різниці МІЖ місячним розміром Підвищеної пенси та мі­сячним розміром отриманої особою пенси за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

з 01.01.2020 - щомісяця окремою сумою у розмірі 100% різниці між місячним роз­міром підвищеної пенсії та місячним роз­міром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 та до забезпе­чення повної виплати розрахованої суми.

 

Приклад 3

Гр. М. отримує пенсію за вислугу років, призначе­ну відповідно до Закону.

Розмір пенсії, визначений із грошового забез­печення на дату її призначення, становить 1011,47 гривень. Зважаючи на те, що розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення, нижчий за мінімальний, пенсію нараховували в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, - 1074 гривні.

У період з 01.01.2016 по 30.04.2016 розмір пенсії, встановленої в мінімальному розмірі, становив 1074 грн;

з 01.05.2016 по30.11.2016 -1130грн;

з 01.12.2016 по 30.04.2017-1247 грн;

з 01.05.2017 по 30.09.2017- 1312грн; .

з 01.10.2017 по 31.12.2017- 1452гривні.

Розмір грошового забезпечення, визначеного за січень 2016 року, становив 6075,00 грн, роз­мір пенсії з цієї дати - 3037,50 гривень.

Різниця між місячним розміром отримуваної особою пенсії, визначена з урахуванням зміни міні­мального розміру пенсії, та перерахованим розміром пенсії за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 становила 43 543 гривні.

Виплата різниці перерахованого розмір) пенсії здійснюється так:

у 2018 році виплачується пенсія в розмірі 3037,50 гривень;

у 2019 році - пенсія в розмірі 3037,50 грн та різниця за 2016-2017роки в розмірі 50% у сумі

907,15 грн, тобто (43 543 грн: 24 місяці) х 50% = 1814,29 грн х 50% = 907,15;

у 2020 році - пенсія в розмірі 3037,50 грн та різниця за 2016-2017роки до повної виплати розрахованої суми -1814,29 гривень.

 

Приклад 4

Гр.С. з 25.01.2018 отримує пенсію як особа з інва­лідністю II групи, інвалід війни, призначену відпо­відно до Закону. До цієї дати, з 01.01.2009, отри­мував пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону.

Розмір пенси, визначений із грошового забез­печення - 3613,04 грн, на 01.01.2016 становив 3414,33 грн, у тому числі підвищення та допла­ти, на отримання яких Гр. С. мав право.

Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки про грошове забезпечення, наданої ліквідаційною комісією органів Мініс­терства внутрішніх справ, за січень 2016 року становив 8120,00 грн. Розмір пенсії з цієї дати - 5684 гривні.

Визначаємо за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 суму різниці між місячним розміром отримува­ної особою пенсії за вислугу років у зазначений період і місячним розміром перерахованої пенсії.

Сума різниці - 54 472,08 гривні.

З 25.01.2018 розмір пенсії по інвалідності, об­числений виходячи з грошового забезпечення 8120,00 грн, визначеного за січень 2016 року, з урахуванням надбавок і підвищень становить 8750,80 гривень.

Розраховуємо різницю:

у 2019 році -7734,84 грн, тобто (54 472,08 грн: 24) х 50% =

2269,67 грн х 50% = 1134,84 грн;

з 2020року до повного погашення - 2269,67 грн щомісяця.

 

Приклад 5

Гр. К. з 08.04.2016 отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначену відповідно до Закону.

 

Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпе­чення 1610,75 грн, визначеного на підставі до­відки про розмір грошового забезпечення, ста­новив 1127,53 грн (1610,75 грн х 70%). Пенсію призначено в мінімальному розмірі в сумі двох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. Пенсіонерці здійснювався пе­рерахунок у зв'язку зі зміною розміру прожитко­вого мінімуму.

Розмір грошового забезпечення за січень 2016 року, визначеного за довідкою про грошове забезпечення, становив 5330 грн. Розмір пенсії з цієї дати - 3731 грн (5330 грн х 70%).

Визначаємо суму різниці за 2016-2017 роки, ви­плата якої здійснюється в зазначеному порядку.

Перерахунок пенсій здійснюється на підставі довідок про складові оновленого грошового за­безпечення, що враховується для перерахунку пенсій, виданих відповідними міністерствами та відомствами. Органи Пенсійного фонду Укра­їни здійснюють перерахунок пенсій після надхо­дження від уповноважених органів міністерств та відомств довідок про оновлене грошове за­безпечення.

Варто зазначити, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 13 Закону, не має перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби бра­ли участь у ліквідації наслідків аварії на Чор­нобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100%, до категорії 2 - 95% відповідних сум грошового забезпечення.

Якщо внаслідок передбаченого постановою 103 перерахунку пенсій розміри пенсій звіль­неним зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно з Законом, нижчі, зберігаються розміри раніше призна­чених пенсій.

 

Приклад 6

Гр. А. отримує пенсію за вислугу років. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного на 01.01.2008, з 01.12.2017, з ура­хуванням надбавок, підвищень, та індексації, на які він мав право, становив 3 650,1 9 грн.

З 26.12.2017 пенсіонер працює. Розмір пен­сії, без урахування індексації з 01.01.2018 - 3464,19 гривень.

Розмір грошового забезпечення, визначено­го на 01.03.2018, становив - 14 805,00 гривень.

Розмір пенсії

• з 01.01.2018 становить 10 363,50 гривні.

Різниця:

• 6899,31грн (10 363,50 - 3464,19).

Визначаємо різницю між місячним розміром під­вищеної пенсії, розрахованої відповідно до пунк­ту 2 постанови № 103, та місячним розміром отриманої особою пенсії:

з 01.01.2018 по 31.12.2018- 3449,66 грн (6899,31 грн х 50%); 3 01.01.2019 по 31.12. 2019­5174,48 грн (6899,31 грн х 75%); 3 01.01.2020-6899,31 гривень.