КАТАЛОГ СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДО ВИПУСКУ У 2019 РОЦІ

Відділ статистики у Балтському районі Головного управління статистики в Одеській області пропонує до Вашої уваги «Каталог статистичних видань, передбачених до випуску у 2019 році» (видання не розповсюджуються через книжкову торгівельну мережу).

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату від 16.04.2016 № 98.

У каталозі вміщено перелік видань, які містять інформацію про соціально-економічне становище області по видах економічної діяльності, по містах та районах області. А саме зі статистики сільського господарства (№№ 14-18), з інформацією по районах (№№32 ,39), а також конкретно по району (видання №№35 ,38).

Каталог носить орієнтовний характер, протягом року у ньому можливі зміни.

Наведена орієнтовна вартість видань згідно з діючими в Головному управлінні статистики в Одеській області тарифами. У каталозі наведена орієнтована ціна одного примірника без урахування періодичності. Усі видання готуються і реалізуються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 

Для одержання видань у 2019 році необхідно заключити договір на отримання статистичної інформації.

Видання, які містять дані за 2018 рік, видаватимуться у 2019 році і тому підлягають включенню у договори на 2019 рік.

Бланки договору додаються. Можливе разове придбання видань по безготівковому рахунку.

За довідками звертатися за тел. 2-15-01.

 

 

КАТАЛОГ

СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДО ВИПУСКУ

У 2019 РОЦІ

 

  

 

Одеса

2018

 

 

Каталог інформує про статистичні видання Головного управління статистики в Одеській області на 2019 рік (видання не розповсюджуються через книжкову торгівельну мережу).

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату від 16.04.2016 № 98.

У каталозі вміщено перелік видань, які містять інформацію про соціально-економічне становище області по видах економічної діяльності, по містах та районах області.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. Каталог носить орієнтовний характер, протягом року у ньому можливі зміни.

Наведена орієнтовна вартість видань згідно з діючими в Головному управлінні статистики в Одеській області тарифами. У каталозі наведена орієнтована ціна одного примірника без урахування періодичності. Усі видання готуються і реалізуються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 

Для одержання видань у 2019 році необхідно заключити договір на отримання статистичної інформації.

Видання, які містять дані за 2018 рік, видаватимуться у 2019 році і тому підлягають включенню у договори на 2019 рік.

Бланки договору можна отримати в управлінні фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики в Одеській області за адресою: вул. Польська, 20а, кім. 105 (тел. 725-14-37), а також на сайті Головного управління.

Можливе разове придбання видань по безготівковому рахунку.

За довідками звертатися за тел. 722-08-60, 725-37-12.

 

Головне управління статистики

в Одеській області

адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026

тел.: 722-20-00

тел./факс:725-92-24

електрона пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua

 

 

 

ã Головне управління статистики в Одеській області, 2018

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

 

 1. 1.            Статистичний збірник «Чисельність населення Одеської області на 1 січня 2019 року» (випуск у червні).

Наведено дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць, чисельність наявного та постійного населення на 1 січня 2019 року; середньорічну чисельність за 2018 рік; чисельність населення сільських та міських поселень області. Вміщує дані про природний та міграційний рух населення, елементи формування складових чисельності населення області у 2018 році; адміністративно-територіальні зміни в області; міжрегіональні порівняння демографічних показників.

Орієнтована ціна

електронний – 131 грн

друкований – 148 грн

 

 1. 2.            Статистичний збірник «Населення Одеської області у 2018 році – демографічний щорічник» (випуск у листопаді).

Містить повний матеріал щодо демографічних показників за 2018 рік. Розглядається динаміка чисельності наявного населення та формування приросту (скорочення) у 1991–2018 роках, адміністративно-територіальний устрій області та зміни, які відбулися у 2018 році, розподіл населення за статтю та віком. Пропонується інформація про шлюби та розлучення, які відбулися у 1991–2018 роках; надаються показники народжуваності та смертності населення області. Розглянуто міграційні процеси, що відбулися в області; пропонуються міжрегіональні порівняння населення України за демографічними показниками.

Орієнтована ціна

електронний – 348 грн

друкований – 432 грн

 

РИНОК ПРАЦІ

 

 1. 3.     Статистичний збірник «Праця в Одеській області у 2018 році» (випуск у вересні).

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2018 році порівняно з 2015-2017 роками: зайнятість, попит та пропозиція робочої сили, її мобільність, розмір номінальної та реальної заробітної плати, стан її виплати, неповна зайнятість, стан укладення колективних договорів. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – в розрізі районів та міст обласного значення і за регіонами України.

Орієнтована ціна 

електронний – 250 грн

друкований – 375 грн

 

 1. Статистичний збірник «Економічна активність населення Одеської області у 2018 році» (випуск у вересні).

У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці області, за статтю, місцем проживання, віком та рівнем освіти, отримані за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Основні показники економічної активності населення наведені за 2010-2018 роки.

Також висвітлюється питання соціального захисту безробітних, попиту, пропозиції та працевлаштування працівників за професійними групами та видами економічної діяльності.

Орієнтована ціна 

електронний - 283 грн

друкований – 340 грн

 

 1. Статистичний бюлетень «Праця в Одеській області» (випуск щоквартально).

До статистичного бюлетеня входять матеріали, що характеризують кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, структуру фонду робочого часу, вимушену неповну зайнятість, кількість прийнятих та звільнених працівників за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області. Крім того, окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості.

Орієнтована ціна

електронний –  142 грн

друкований – 168 грн

 

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ

 

 1. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств Одеської області» (випуск у грудні).

У статистичному збірнику наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2014–2018 роках. Публікація містить матеріали щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства та іншими соціально-економічними ознаками. У збірнику наводяться показники диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту.

Орієнтована ціна 

електронний – 196 грн

друкований – 248 грн

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

 1. Статистичний збірник «Соціальний захист населення Одеської області у 2018 році» (випуск у серпні).

Містить дані про кількість пенсіонерів області, середній розмір пенсій, кількість осіб з інвалідністю, надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування, грошової та натуральної допомоги громадянам та інших видів державної соціальної допомоги, розподіл захворювань, зареєстрованих у окремих вікових груп населення за класами хвороб, про діяльність інтернатних закладів для дітей та дорослих та закладів соціального захисту для дітей, про діяльність дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх всиновлення упродовж року, оздоровлення окремих категорій дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, про соціальну роботу, яка проведена в закладах для бездомних громадян.

Орієнтовна ціна 

електронний – 358 грн

друкований – 438 грн

 1. 8.     Статистичний збірник «Жінки та чоловіки в Одеській області у 2018 році» (випуск у серпні).

У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, підготовку спеціалістів по галузевих групах, чисельність кандидатів та докторів наук, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність. Кожний з розділів супроводжується коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за останні роки. Для наочності деяких статистичних даних використані графіки. Показники наведено у динаміці 2000‑2018 роки.

Орієнтована ціна

електронний – 207 грн

друкований – 252 грн

 

 1. 9.     Статистичний бюлетень «Оплата населенням Одеської області житлово-комунальних послуг» (випуск щомісячно).

Наведено дані про нарахування, оплату та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване постачання холодної води та водовідведення, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання природного газу, вивезення побутових відходів, постачання електричної енергії), кількість особових рахунків, які мали борг за житлово-комунальні послуги, у тому числі 3 і більше місяців, рівень сплати населенням за звітний місяць та з початку року.

Орієнтовна ціна 

електронний –76 грн

друкований – 89 грн

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Діяльність підприємств

 1. 10.           Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності підприємств в Одеській області у 2018 році» (випуск у листопаді).

Містить інформацію про показники структурного обстеження підприємств (кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, склад балансу, оборотні активи) підприємств. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за видами промислової діяльності. Дані сформовано за основним видом економічної діяльності з урахуванням результатів діяльності малих підприємств, без банків та бюджетних установ (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2018 році).

Орієнтовна ціна:

електронний – 228 грн

друкований – 260 грн

 

 1.  Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності малих підприємств Одеської області у 2018 році» (випуск у листопаді).

Містить інформацію про кількість працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) діяльності малих підприємств та мікропідприємств області у 2018 році. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за видами промислової діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2018 році).

Орієнтовна ціна

електронний – 228 грн

друкований – 259 грн

 

Внутрішня торгівля

 

 1. 12.            Статистичний збірник «Внутрішня торгівля в Одеській області у 2018 році» (випуск у вересні).

У збірнику наведено дані про обсяги роздрібного товарообороту підприємств в цілому по області, у розподілі за місцем розташування мережі, за видами економічної діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси, про кількість підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі.

Наведено дані, що характеризують оптову торгівлю. Відображені дані щодо товарної структури оптового товарообороту, продажу товарів виробництва України, наявності товарних запасів, складів.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 333 грн

 

Капітальні інвестиції

 

 1.  Статистичний бюлетень «Інвестиції в Одеській області» (випуск щоквартально).

Наведені дані про капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності у цілому по області та у розрізі міст та районів.

Містить інформацію щодо надходження іноземних інвестицій в область, а також вкладення коштів підприємствами області в економіку країн світу; обсяги інвестицій за видами економічної діяльності та країнами світу. Дані наведені по області, а також у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

друкований – 166 грн

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 1. Довідник сільськогосподарських підприємств Одеської області (випуск у червні).

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які провадять свою економічну діяльність у сфері сільського господарства.

Містить найменування сільськогосподарського підприємства; інформацію про основні види економічної діяльності (КВЕД), якими займається підприємство; поштову та електронну адресу; телефон; прізвище керівника. Формат EXCEL дозволяє сортувати перелік за необхідними критеріями.

Орієнтовна ціна

електронний – 955 грн

 

 1.  Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в Одеській області у 2018 році» (випуск у березні).

Статистичний бюлетень містить показники, які характеризують кількість сільськогосподарських тварин, обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва, продуктивність сільськогосподарських тварин, а також наявність та витрати кормів на годівлю сільськогосподарських тварин. Дані наведено за категоріями господарств та за районами.

Орієнтовна ціна

електронний – 337 грн

друкований – 385 грн

 

 1.  Статистичний бюлетень «Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в Одеській області у 2018 році» (випуск у квітні).

 

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях. Наведено дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами. Інформацію наведено по області та в розрізі районів.

Орієнтовна ціна 

електронний – 662 грн

друкований – 750 грн

 1. Статистичний бюлетень «Посівні площі сільськогосподарських культур в Одеській області під урожай 2019 року» (випуск у липні).

Містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по області в розрізі категорій господарств та за районами.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 292 грн

 1. 18.           Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Одеської області у 2018 році» (випуск у лютому).

У статистичному бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за основними видами продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих), дані про обсяги продукції, переробленої на своїх потужностях та переданої для перероблення на давальницьких засадах, а також дані про продукцію, яка зберігається безпосередньо в підприємстві (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 303 грн

Енергетика

 

 1. 19.            Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Одеської області у 2018 році» (випуск у серпні).

Наведені статистичні дані про обсяги використання палива та енергії у цілому по області, по містах та районах, за видами економічної діяльності та за напрямами споживання. Наведено інформацію про потужність та відпуск енергії за джерелами постачання енергії. Додатково для порівняння приведені дані щодо використання ПЕР по Україні та областях, динаміка імпорту нафти та продуктів її переробки.

Орієнтовна ціна

електронний – 239 грн

друкований – 271 грн

 

Промисловість

 

 1. 20.           Довідник промислових підприємств Одеської області (випуск у червні).

Містить найменування промислових підприємств області, фактичну адресу, телефони, прізвища керівників, види промислової діяльності, які дають уявлення про номенклатуру продукції, що випускають підприємства. Формат EXCEL дозволяє здійснювати групування інформації за різними класифікаційним ознаками: кодом ЄДРПОУ, видом діяльності, адресою тощо.

Орієнтовна ціна 

електронний – 283 грн

друкований – 333 грн

 

 

 

Будівництво

 

 1. 21.            Статистичний бюлетень «Прийняття в експлуатацію житла в Одеській області» (випуск щоквартально).

Містить інформацію щодо прийняття в експлуатацію житлових будівель (розподіл за видами будівель, поверховістю, кількістю квартир) у поточному році. Показники наведені в цілому по області та у розрізі міст і районів.

Орієнтовна ціна 

електронний –120 грн

друкований –133 грн

Транспорт

 

 1. Довідник підприємств транспорту Одеської області (випуск у червні).

Розміщено інформацію про підприємства транспорту, включаючи малі (назва, адреса, телефон, спеціалізація).

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

друкований – 159 грн  

 

 1. 23.      Статистичний збірник «Транспорт в Одеській області у 2018 році» (випуск у вересні).

Містить основні показники розвитку, роботи та використання залізничного, водного, автомобільного, авіаційного, трамвайного, тролейбусного транспорту. Наведено дані про транспортну мережу, її упорядженість, а також з безпеки дорожнього руху, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, рух робочої сили, про інвестиції в підприємства транспорту. Включено дані про наявність рухомого складу за видами транспорту та призначенням, а також про транспорт Одеської області у порівнянні з областями України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 272 грн

друкований – 318 грн

 

Туризм

 

 1. 24.            Статистичний бюлетень «Туризм в Одеській області у 2018 році» (випуск у серпні).

Наведено дані про загальні економічні показники суб’єктів туристичної діяльності (туроператорів та турагентів), про кількість та вартість проданих туристичних путівок, кількість обслугованих туристів, розподіл туристів за метою поїздки; дані щодо діяльності колективних засобів розміщування (готелів та аналогічних засобів розміщування, засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання тощо), кількості місць та номерів, середню місткість одного готелю і одного номера, кількості осіб, які перебували у закладі, кількості ночівель, розподілу іноземних громадян по країнах, з яких вони прибули.

Орієнтовна ціна 

електронний – 196 грн

друкований – 264 грн

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 1. 25.           Довідник підприємств, які здійснювали діяльність із зовнішньої торгівлі товарами (випуск у липні).

Довідник створено в електронному вигляді у форматі EXCEL. Він містить перелік суб’єктів господарювання, які у 2018р. здійснювали  зовнішню торгівлю товарами. Містить код ЄДРПОУ, найменування, вид діяльності за КВЕД, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, який було вказано підприємством при реєстрації або на звіті, наданому до Головного управління статистики, ПІБ керівника. Формат EXCEL дозволяє здійснювати групування інформації за різними класифікаційним ознаками: кодом ЄДРПОУ, видом діяльності, адресою тощо.

Орієнтовна ціна

електронний – 1215 грн

 

 1. 26.           Довідник підприємств, які здійснювали діяльність із зовнішньої торгівлі послугами (випуск у липні).

Довідник створено в електронному вигляді у форматі EXCEL. Він містить перелік суб’єктів господарювання, які у 2018р. здійснювали зовнішню торгівлю послугами. Складається з двох частин: перелік підприємств, які здійснювали експорт послуг, та перелік підприємств, які здійснювали імпорт послуг. Містить код ЄДРПОУ, найменування, вид діяльності за КВЕД, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, який було вказано підприємством при реєстрації або на звіті, наданому до Головного управління статистики, ПІБ керівника. Формат EXCEL дозволяє здійснювати групування інформації за різними класифікаційним ознаками: кодом ЄДРПОУ, видом діяльності, адресою тощо.

Орієнтовна ціна

електронний – 521 грн

 

 1. 27.           Довідник підприємств, які мають іноземні інвестиції (випуск у червні).

Довідник створено в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які на 1 квітня 2019р. мали іноземні інвестиції. Містить код ЄДРПОУ, найменування, вид діяльності за КВЕД, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, який було вказано підприємством при реєстрації або на звіті, наданому до Головного управління статистики, ПІБ керівника. Формат EXCEL дозволяє здійснювати групування інформації за різними класифікаційним ознаками: кодом ЄДРПОУ, видом діяльності, адресою тощо.

Орієнтовна ціна

електронний – 521 грн

 

 1. 28.           Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами в Одеській області у 2018 році» (випуск у липні).

У збірнику наведені дані за 2015–2018 роки про експорт (імпорт) товарів та послуг у розрізі країн, груп товарів та послуг. Інформацію наведено у цілому по області, по містах та районах.

Орієнтовна ціна

електронний – 239 грн

друкований – 281 грн

 

 1. 29.           Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і організацій Одеської області на ринку товарів та послуг» (випуск щоквартально).

Наведені основні показники зовнішньоекономічної діяльності  підприємств регіону, а також дані про експорт (імпорт) товарів та послуги у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна 

електронний – 142 грн

друкований – 164 грн

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

 

 1. Статистичний бюлетень «Наукова діяльність в Одеській області у 2018 році» (випуск у серпні).

Бюлетень містить статистичні показники, що характеризують діяльність організацій (підприємств) області щодо виконання наукових досліджень і розробок. Наведені статистичні дані про кількість та характеристику наукового потенціалу, обсяги та джерела фінансування наукових досліджень та розробок у 2018р. Інформація наведена у цілому по області, у тому числі по м. Одеса та у розрізі галузей науки.

Орієнтовна ціна 

електронний – 142 грн

друкований – 156 грн

 


КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ ТА ІНША БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

 1. 31.           Доповідь «Про соціально-економічне становище Одеської області» (випуск щомісячно).

Містить текстовий аналіз соціально-економічного становища області за даними оперативної статистичної звітності із застосуванням графічного і табличного відображення. Дані характеризують економіку в розрізі різних класифікацій: видів діяльності, міст та районів області тощо, наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 185 грн

друкований – 214 грн

 

 1. 32.           Статистичний збірник «Міста та райони Одеської області у 2018 році» (випуск у червні).

У збірнику наводяться широкий спектр статистичних показників по промисловості, сільському господарству, будівництву, транспорту, соціальній сфері, зовнішньоекономічній діяльності, фінансових результатах тощо по містах та районах області в динаміці більшості показників за 1995‑2018 роки.

Орієнтовна ціна

електронний – 283 грн

друкований – 403 грн

 

 1. 33.           Статистичний збірник «Статистичний щорічник Одеської області у 2018 році» (випуск у вересні).

Збірник видається у вигляді книги. Містить широкий вибір актуальних показників економічного і соціального розвитку області, ресурсозбереження, промисловості, сільського господарства, будівництва та інвестицій, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, цін і тарифів в динаміці більшості показників за 1995‑2018 роки. Наведено порівняння з іншими регіонами України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 304 грн

друкований – 637 грн

 

 1. 34.           Статистичний збірник «Статистичний щорічник міста Одеси у 2018 році» (випуск у липні).

Містить широкий вибір актуальних показників ресурсозбереження, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по м.Одеса в динаміці більшості показників за 1995 ‑2018 роки. Наведено частку обласного центру у загальнообласних показниках, порівняння з найбільшими обласними центрами України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 228 грн

друкований – 297 грн

 

 1. 35.           Статистичний збірник «Статистичний щорічник району (міста) у 2018 році» (випуск у серпні).

Готується по конкретному району або місту обласного підпорядкування на замовлення. Містить широкий вибір актуальних показників промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по конкретному району (місту) області в динаміці більшості показників за 1995‑2018 роки.

Орієнтовна ціна

електронний – 207 грн

друкований – 272 грн

 

 1. 36.            Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Одеської області» (випуск щомісячно).

Містить дані оперативної звітності з питань демографічної та соціальної статистики, економічної статистики. Складається із статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 196 грн

друкований – 248 грн

 

 1. 37.           Статистичний бюлетень «Про соціально-економічне становище міста Одеси» (випуск щомісячно).

Містить дані оперативної звітності з питань демографічної та соціальної статистики, економічної статистики по м.Одеса. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 174 грн

друкований – 200 грн

 

 1. 38.           Статистичний бюлетень «Про соціально-економічне становище міста (району)» (випуск щомісячно).

Готується по конкретному району або місту обласного значення на замовлення, в електронному вигляді. Містить дані оперативної звітності з питань демографічної та соціальної статистики, економічної статистики по місту (району). Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

 

 1. 39.           Статистичний бюлетень «Основні показники економічного і соціального становища міст та районів Одеської області» (випуск щомісячно).

Містить оперативні дані про соціально-економічне становище міст та районів Одеської області наростаючим підсумком з початку року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць, наданих у розрізі міст та районів області.

Орієнтована ціна

електронний – 152 грн

друкований – 194 грн

 

 

 

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

ЄДРПОУ містить дані щодо суб’єктів господарювання та є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Його ведення має статистичні цілі. Але дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими та загальнодоступними. Так, доступна інформація про назву, адресу, види економічної діяльності, директора, телефони та електронні адреса тощо.

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звертатись за тел.722-71-90.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАПИТАХ КОРИСТУВАЧІВ

 

Надання статистичної інформації Головним управлінням статистики в Одеській області здійснюється на підставі укладеного договору про надання статистичної інформації або замовлення на статистичні видання.

Окрім видань, які містяться у Каталозі, Головне управління статистики в Одеській області має можливість надавати інформацію по одноразових запитах. Також за домовленістю можуть бути підготовлені спеціальні видання за замовленою тематикою.

Для виконання одноразового запиту користувач звертається до керівника Головного управління статистики в Одеській області з гарантійним листом. У гарантійному листі на ім’я начальника Головного управління статистики в Одеській області повинно бути вказано: перелік необхідних даних, період, за який необхідні дані, і згода на отримання платних послуг. Також існує можливість укладення договору на разове придбання статистичної інформації або статистичних видань.

При отриманні запиту працівники структурного підрозділу ГУС, відповідального за підготовку даної інформації, обчислюють вартість статистичних послуг, виходячи з витрат людино-днів на підготовку інформації та кількості сторінок вже підготовлених статистичних видань, узгоджують загальну вартість виконаних робіт та строки виконання із замовником; після чого запит  безпосередньо виконується.

 

Заявки на отримання інформації необхідно надсилати на адресу: 65026, м.Одеса, вул.Польська,20а, Головне управління статистики в Одеській області або на gus@od.ukrstat.gov.ua.

         Заключати договір – 65026 м.Одеса, вул. Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області, управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності,
кімн. № 105.

 

 

                                          Телефони для довідок:

        (  722-08-60, 725-37-12 – про видання статистичних матеріалів

        (  725-14-37 – про порядок укладання договорів