Який розмір допомоги при народженні на дітей, які народилися у 201 3 році?

Посилення соціального захисту сімей з дітьми є одним із пріоритетних завдань Президента України та Уряду. Зокрема це досягається шляхом поступового збільшення розмірів державних соціальних допомог. Розмір допомоги при народженні дитини визначається статтею 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Відповідно до цієї статті, допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2013 рік” передбачено такий прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня - 1032 гривня.

Як змінився у 2013 році розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається статтею 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Відповідно до цієї статті, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2013 рік” встановлено, що прожитковий мінімум для працездатної особи складає у 2013 році: з 1 січня - 1147 гривніз 1 грудня - 1218 гривень.

Таким чином, у 201 3 році мінімальний розмір  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку складає 130,00 грн., а максимальний: з 1 січня – 1147,00 грн., з 1 грудня – 1218,00 грн.

Протягом якого терміну можна здавати документи для призначення допомоги на дітей, щоб не втратити право на допомогу?

Цей термін залежить від виду допомоги. Так, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням (але не раніше ніж з дня , що настає після закінчення відпустки у зв 'язку з вагітністю та пологами) для непрацюючих осіб та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб – з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення. Тут слід звернути особливу увагу на те, що з 2009 року право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають і фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності.

Допомога  та надбавка по догляду за дітьми-інвалідами.

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років. Допомога призначається на кожну дитину-інваліда.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку включно (п.2.6. Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

Відповідно до чинного законодавства державна соціальна допомога на дітей-інвалідів призначається у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До державної соціальної допомоги, відповідно до вимог законодавства, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку призначається одному з непрацюючих батьків, які здійснюють догляд за дитиною- інвалідом.

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною-інвалідом   віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням особі, яка не працює, не вчиться, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, на яку призначена державна соціальна допомога. Надбавка на догляд призначається на кожну дитину- інваліда.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока мати подає:

- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, або довідку про те, що вона перебуває на обліку як одинока мати;

- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, які фактично здійснюють догляд за дитиною- інвалідом, подаються:

- довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

- оригінал та копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку  реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що не зареєстрований як суб’єктів підприємницької діяльності і не займається підприємницькою діяльністю та про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи;

- довідка про спільне проживання дитини- інваліда з одним з батьків, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Чи маю право на призначення соціальної допомоги безробітні батьки трьох дітей?

 

Соціальна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених сімей  реалізується відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї набуває право на  призначення державної соціальної допомоги, розмір якої не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

До стабілізації економічного становища в Україні  розмір державної соціальної допомоги визначається не з урахуванням прожиткового мінімуму, а з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для   кожної дитини у малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій  виховується  троє  або  більше дітей  віком до 16 років (до 18 років, якщо   дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку. 

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї , визначається згідно Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету статистики України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370 (зі змінами).

Згідно п. 5.3 Методики... для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та натуральній формі, дохід від земельних ділянок, інші грошові виплати, які носять систематичний характер.

Відповідно до пункту 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в призначенні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплату призначеної допомоги – припинено у випадку, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними, та за інформацією центру зайнятості не порушують законодавство про зайнятість).

Виходячи з обставин, які склалися в сім'ї, допомога може бути призначена, як виняток, на підставі рішення районної координаційної ради на підставі акта обстеження матеріально - побутових умов сім'ї.

Крім того, відповідно до пункту 17 зазначеного Порядку....  призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування, а також якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір  мінімальної заробітної плати. 

Де отримати кредит для придбання чи будівництва житла (в сільській місцевості)?

 

На сьогодні отримати кредит на забудову (придбання) житла можна у банківських фінансових установах області. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 5 Закону України „Про банки і банківську діяльність” органам державної влади забороняється втручатись у діяльність банківських установ.

 Крім того, в Одеській області реалізується державна пільгова програма кредитування „Власний дім”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597, яка фінансується Фондом індивідуального житлового будівництва на селі. За більш детальною інформацією пропонуємо звернутися безпосередньо до Фонду за наступною адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 72-а. Тел.725-01-65, 725-21-22.

На яку соціальну виплату має право особа, яка здійснює догляд, надає соціальні послуги особі, яка потребує постійного стороннього догляду ?

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  „Про порядок призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” від 29.04.2004 р. № 558 непрацюючим фізичним особам, які  постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до  самообслуговування і потребують постійної  сторонньої допомоги призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається на час встановлення групи  інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг,   потребуватиме постійного стороннього догляду.

Компенсація призначається і виплачується з дня подання  документів фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує.

Згідно ч.5 п.5 зазначеної постанови у разі коли до заяв додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи слід подати додатково.

Відповідно до  п. 6 Постанови для призначення компенсації подаються такі документи:

1) не працюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надання соціальної послуги;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє  постійно надавати  соціальні послуги;

- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю  і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки.

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником ( у разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- копія довідки  медико-соціальної експертної комісії про групу

інвалідності (надається інвалідом);

- висновок  лікарсько- експертної комісії про  необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15  відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 1 групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають  соціальні послуги  громадянам похилого віку, інвалідам 2 групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним   такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у  зазначених  розмірах  виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Компенсація призначається і виплачується органом  праці  та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються  соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

Чи можна залишити автомобіль члену сім’ї після смерті інваліда?

 

Відповідно до пункту 16 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2006 р. № 999, передбачено, що після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений Департаментом соціального захисту, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який: має підстави для забезпечення автомобілем згідно висновку обласної МСЕК; проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації; не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через Департамент соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом.

Ступінь зношення автомобіля визначається Департаментом і становить 0,84 відсотка на місяць і 10 відсотків на рік. Під час розрахунку ступеня зношення автомобіля неповний місяць користування (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць.

У разі відмови від сплати зазначеної суми автомобіль повертається (вилучається) Головному управлінню у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), спадкоємцю інваліда за його заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля, але не більше ніж сума, обчислена Департаментом виходячи із ступеня зношення автомобіля.

Згідно ст. 50 Бюджетного кодексу України, органи державного казначейства України ведуть бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснюють повернення коштів.

Як отримати фінансову допомогу з обласного бюджету на розвиток підприємницької діяльності?

 

Для участі у конкурсному відборі на отримання фінансової допомоги з обласного бюджету необхідно розробити бізнес-план підприємницької діяльності з усіма фінансово-економічними розрахунками.

Крім того, необхідно надати наступні документи:

1.Звернення – клопотання від суб’єкта малого бізнесу до голови обласної державної адміністрації щодо необхідності виділення коштів з конкретними обґрунтуваннями.

2. Клопотання від органу місцевої влади за місцем діяльності суб’єкта.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

4. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. Довідка підприємства про середньооблікову чисельність працюючих за звітний період та обсяг річного валового доходу (для визначення суб’єкта малого підприємництва).

6. Інші документи в залежності від виду діяльності.

Як розпочати власний бізнес безробітним?

 

 

 

 

Для відкриття власної справи необхідно у районному центрі зайнятості стати на облік (як безробітному) та, при необхідності, пройти перепідготовку або навчання за професіями, які дають можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

Після навчання та реєстрації підприємницької діяльності безробітні складають бізнес-плани своєї діяльності. У разі перемоги бізнес- плану у конкурсному відборі, через центр зайнятості можна отримати одноразову допомогу на його реалізацію.

 

Хто має повідомити громадянина про отримання субсидії, або автоматично ці дані будуть передані у житлову контору? 

 

Громадянин, який заявив про своє право на субсидію, отримає повідомлення про те, чи нарахована йому субсидія на житлово-комунальні послуги, чи ні. У повідомленні буде зазначено, на який термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової плати за кожну послугу. Крім того, кожного місяця до організацій-надавачів послуг надаються списки громадян, яким нараховані субсидії, розміри субсидій та обов’язкової плати.

За якими умовами можна отримати субсидію для сім’ї, в якій дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Чи враховується соціальна допомога у сукупний дохід сім’ї?

 

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді, Держкомстату.

Відповідно до зазначеної Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входить допомога, у тому числі допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Враховуючи зазначене, у випадку, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, субсидія призначається на загальних підставах, при цьому до сукупного доходу сім’ї буде враховано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які документи необхідно надати для отримання допомоги з газифікації житла?

 

Відповідно до обласної соціальної цільової програми „Милосердя в дії” на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року № 81-VI, допомога для газифікації житла надається малозабезпеченим громадянам з числа багатодітних сімей; дітям-сиротам;

сім’ям з дітьми-інвалідами; інвалідам 1 та 2 групи; ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Підставою для надання допомоги є особиста заява громадянина, зареєстрованого у приміщенні, яке підлягає газифікації, до якої додаються клопотання райдержадміністрації, районної ради або депутата Одеської обласної ради, довідки про доходи усіх членів сім'ї, які зареєстровані та проживають за даною адресою, довідка про склад сім'ї, копія паспорта із зазначенням адреси заявника , ідентифікаційний код, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проектно-кошторисна документація або акт про виконані роботи з газифікації житла, відповідні рахунки за придбання газової плити, газових та газоопалювальних приладів (вітчизняного виробництва).

 

Який порядок безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки?

Згідно чинного законодавства України, земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, визначений Земельним кодексом України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 118 Земельного кодексу України, громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Відповідно ч. 1 ст. 125 Земельного кодексу України, право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

Згідно ч. 1 ст. 126 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 844 затверджено Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки (далі - Порядок).

Цим Порядком визначено спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році та наступних роках державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок:

органами місцевого самоврядування - відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок";

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади - відповідно до статті 118 Земельного кодексу України.

На підставі вищевикладеного, безоплатні оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки провадиться вразі наявності вищезазначених рішень органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок для вказаних видів землекористування.

Якщо видане рішення було з якихось об’єктивних обставин втрачене, Ви маєте звернутись до відповідного архівного відділу для отримання архівної копії втраченого документа.

Вразі наявності вказаних документів, для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку Ви або уповноважена Вами особа, відповідно пункту 2 Порядку, подаєте заяву про видачу такого акта до сільського, селищного, міського голови або уповноваженої ним особи, який забезпечує організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті.

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

засвідчена в установленому порядку копія довіреності - для уповноваженої особи;

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

копія рішення органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації щодо передачі земельної ділянки у власність.

Територіальні органи Держкомзему за актами приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.

Також хочеться звернути увагу на те, що згідно пункту 3 Порядку, у разі відсутності рішення про передачу земельної ділянки у власність громадянина, який отримав її у користування до дня набрання чинності Земельним кодексом України (тобто до 01.01.2002 року), громадянин звертається із заявою про передачу йому у власність такої земельної ділянки до відповідного органу місцевого самоврядування, а стосовно такої земельної ділянки, отриманої у користування для ведення садівництва за межами населених пунктів, - до відповідної районної держадміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування чи районна держадміністрація невідкладно приймає рішення щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації (виготовляється для громадян безоплатно, за рахунок коштів державного бюджету) з наступним затвердженням зазначеної документації та наданням земельної ділянки у власність відповідно до вимог частини другої статті 118 та в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України.

У разі прийняття органом місцевого самоврядування до 15 серпня 2009 р. рішення щодо приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні громадян до набрання чинності Земельним кодексом України, на підставі статті 118 цього Кодексу без попереднього виготовлення технічної документації, такий орган місцевого самоврядування за відповідною заявою громадянина приймає рішення відповідно до абзацу другого цього пункту.

Як змінився у 2012 році розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається статтею 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Відповідно до цієї статті, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
Статтею 12 Закону України „Про Державний бюджет на 2012 рік” встановлено, що прожитковий мінімум для працездатної особи складає у 2012 році: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні.
Таким чином, у 2012 році мінімальний розмір  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку буде складати 130,00 грн., а максимальний: з 1 січня – 1073,00 грн., з 1 квітня – 1094,00 грн., з 1 липня – 1102,00 грн., з 1 жовтня – 1118 грн., з 1 грудня – 1134,00 грн.

Протягом якого терміну можна здавати документи для призначення допомоги на дітей, щоб не втратити право на допомогу?

Цей термін залежить від виду допомоги.
Так, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням (але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) для непрацюючих осіб та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб – з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення. Тут слід звернути особливу увагу на те, що з 2009 року право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мають і фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності.

Який розмір допомоги при народженні на дітей, які народилися у 2012 році?

Посилення соціального захисту сімей з діть¬ми є одним із пріоритетних завдань Президента України та Уряду. Зокрема це досягається шляхом поступового збільшення розмірів державних соціальних допомог, так розміри допомоги при народженні дитини у 2012 році підвищаться порівняно з 2011 роком на 10,5%.
Розмір допомоги при народженні дитини визначається статтею 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Відповідно до цієї статті, допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину - 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Статтею 12 Закону України „Про Державний бюджет на 2012 рік” передбачено такий прожитковий мінімум на дитину віком до 6 років: з 1 січня - 893 гривні, з 1 квітня - 911 гривень, з 1 липня - 917 гривень, з 1 жовтня - 930 гривень, з 1 грудня - 961 гривня.