Об’ява «Про доступ до публічної інформації»

 

Об’ява  «Про доступ до публічної інформації»

 

9 травня 2011 року набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон). Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, що передбачено частиною 2 ст. 2 Закону. Інформаційні запити, зокрема, громадян, які будуть направлятись до органів ДКРС відповідно до норм прийнятого Закону, не є зверненнями громадян.

Згідно зі ст. 1 Закону публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (ст. 12 Закону).

Нормами Закону передбачено механізми, які дозволять гарантувати право на доступ до публічної інформації. Це забезпечується, зокрема: обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію; визначенням розпорядників інформації та спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації; максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації; доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень; здійсненням різного виду контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

У Законі визначено порядок доступу до інформації. Так, доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації та надання інформації за запитами на інформацію.

Статтею 15 Закону визначається перелік інформації, яку розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати. Оприлюднення інформації здійснюється в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Порядок подання та вимоги щодо оформлення інформаційного запиту передбачено статтею 19 Закону. Так, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Крім цього, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Щодо термінів розгляду запитів на інформацію то розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Поряд з цим, Законом визначено обставини за яких інформація надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту та можливість продовження розпорядником інформації строку розгляду запиту до 20 робочих днів.

В задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено розпорядником інформації у випадках, визначених ст. 22 Закону.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, за винятком надання особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес. Водночас Кабінет Міністрів України Законом зобов’язано затвердити граничні норми витрат на копіювання та друк документів.

Закон містить перелік інформації з обмеженим доступом (ст. 6 Закону). Це конфіденційна, таємна та службова інформація. Крім цього, Закон дає визначення понять конфіденційної, таємної та службової інформації, регламентуючи порядок її надання.

Так, відповідно до ст. 9 Закону до службової може належати така інформація:

     1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

     2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Крім цього, документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону. При цьому ч. 2 ст. 6 не встановлює відповідної процедури, а лише визначає вимогу щодо обмеження доступу до інформації відповідно до закону.

Закон містить порядок використання інформації про особу розпорядниками інформації (ст. 10 Закону).

Статтю 14 Закону визначаються обов’язки розпорядників інформації, в тому числі органів ДКРС, щодо реалізації права на доступ до інформації, а саме розпорядники інформації зобов'язані:

     1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;

     2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

     3) вести облік запитів на інформацію;

     4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

     5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;

     6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

Розділ 5 Закону передбачає процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації та відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Зауважимо, що Закон передбачає внесення змін до ряду законів і ці зміни також набрали чинності з 9 травня 2011 року.

 

 

Форма запиту:

 

Повне найменування

КРВ,

поштова адреса         ____________________________________________________

                                      ____________________________________________________

 

Ім’я (найменування)

запитувача, поштова адреса _____________________________________________

                                                   _____________________________________________

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит)

 

 

Прошу надати мені відповідь:

Поштою____________                                                       /вказати поштову адресу/

Факсом______________________                                         /вказати номер факсу/

Електронною поштою__________                                                    /вказати E-mail/

              Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон   _________________________________________________

 

Дата запиту, підпис    _________________________________________________

 

 Для забезпечення безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" Президентом України 5 травня 2011  року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

На виконання статті 2 зазначеного Указу Президента України в КРВ в Балтському районі призначено відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної інформації Криворуку О.В. – начальника КРВ в Балтському районі визначено місце для роботи запитувачів з документами за адресою: м. Балта вул.. Котовського, 193 .

Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі КРУ в Одеській області та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на веб-сайті Управління за адресою: http://www.odoblkru.gov.ua, розміщуються всі дані, які стосуються населення області. Оновлення сторінок здійснюється постійно.

З метою припинення зайвого листування та найшвидшого розгляду запитів громадян КРУ в Одеській області пропонує до оформлення відповідної форми запиту попередньо ознайомитися на веб-сайті Управління з Порядком надання доступу до публічної інформації та з Переліком відомостей, що становлять службову інформацію.

Контактний телефон для отримання довідок щодо одержання і заповнення запитів на інформацію: 04866( 2 – 39 – 80).