Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Балтська районна державна адміністрація Одеської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації

Одеської області
25 .07.2011827 /А-2011
 

Зареєстровано в Балтському районному

 управлінні юстиції Одеської області

 26 липня 2011 року за №7/245

Порядок
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Балтська районна державна адміністрація Одеської області

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Балтська районна державна адміністрація Одеської області.

1.4. Доступ до публічної інформації Балтської районної державної адміністрації Одеської області забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації (далі - запитувач) відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

2. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Балтської районної державної адміністрації Одеської області із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Балтської районної державній адміністрації Одеської області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Котовського,193, м. Балта, поштовий індекс 66100; на електронну адресу: balta_rda@odessa.gov.ua; телефаксом: (04866) 2-10-58.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на інформацію (далі – форма запиту) наведену у додатку.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. Форми запиту розміщуються на веб-сторінці Балтської районної державної адміністрації Одеської області офіційного веб-сайту Одеської обласної державної адміністрації та на інформаційному стенді в адміністративному будинку, де розташована Балтська районна державна адміністрація Одеської області.

2.7. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сторінці Балтської районної державної адміністрації Одеської області офіційного веб-сайту Одеської обласної державної адміністрації.

2.8. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до загального відділу апарату Балтської районної державної адміністрації.

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст відділу, який організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Балтська районна державна адміністрація Одеської області, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону. Копія такого запиту надається запитувачу.

2.11. Запит може бути поданий до Балтської районної державної адміністрації Одеської області в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Балтської районної державної адміністрації Одеської області, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Перший заступник голови

Балтської районної адміністрації

Одеської області                                                                                             О.В.Нечипорук