Основні функції і завдання

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Балтська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Балтська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Балтською районною радою.
Балтська районна державна адміністрація в межах району забезпечує:
- виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
- підготовку та виконання районного бюджету;
- звіт про виконання районного бюджету та програм;
- взаємодію з органами місцевого самоврядування;
- реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.
Правовий статус районної державної адміністрації встановлюється Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
Балтська районна державна адміністрація у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Функції органу виконавчої влади, визначені положенням про орган
- забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
- здійснення управління об'єктами, що перебувають у державній власності та переданих до сфери її управління ;
- прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління ;
- забезпечення реалізації державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;
- забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
- забезпечення реалізації державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. Сприяння розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
- забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
- забезпечення розгляду звернень громадян та їх об'єднань, здійснення контролю за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;
- здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;
- розгляд питань і внесення пропозиції про нагородження державними нагородами України
- забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
- забезпечення організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
- здійснення управління архівною справою та діловодством;
- забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної систем;
- проведення роботи, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання ;
- участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;
- розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворення адміністративні та спостережні комісії, координація їх діяльності;
- забезпечення здійсненню заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
- забезпечення здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз ;
- забезпечення виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями району;
- здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на відповідній території ;
- забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби ;
- сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;
- вжиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
- оголошення у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснення передбачених законодавством заходів, пов'язаних з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
- сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
- погодження проектів плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
- забезпечення своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
- забезпечення додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
- розроблення проектів програми соціально-економічного розвитку району і подання її на затвердження районної ради, забезпечення її виконання, звітування про їх виконання;
- забезпечення ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива
визначання необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
- проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;
- подання районної раді висновків щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності ;
- внесення за погодженням з районною радою пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
- розгляд та прийняття рішень за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій;
- формування обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
- розроблення та внесення пропозицій до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпеченн;
- сприяння розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;
- виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально - фінансове забезпеченн;
- вжиття заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розроблення прогнозів її розвитку, врахування їх при розробці проектів програм соціально - економічного розвитку;
- участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
- сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
- розроблення та забезпечення виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності;
- розпорядження землями державної власності відповідно до закону;
- розроблення, подання на затвердження районної ради та забезпечення виконання районних екологічних програм, звітування перед відповідною радою про їх виконання, внесення до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм ;
- внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення ;
- організація роботи по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;
- вжиття заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
- внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
- організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико- культурних ландшафтів;
- організація розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
- організація роботи з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення ;
- вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації ;
- розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях;
- організація роботи медичних закладів по поданню допомоги населенню, надання у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;
- створення мережі, забезпечення зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них ;
- розроблення і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;
- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;
- сприяння поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
- забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово- комунальні послуги;
- сприяння громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
- здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
- вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків- інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
- розроблення та організація виконання перспективних та поточних районних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
- забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітн;
- забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
- участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
- складання і надання на затвердження районної ради проект районного бюджету та забезпечення його виконання, звітування перед відповідною радою про його виконання;
- подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
- здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово - комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;
- об'єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо -, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансування здійснення цих заходів;
- здійснення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності
отримання від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;
- здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності;
- розроблення пропозицій щодо фінансово- економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету;
- регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норм їх споживання, здійснення контроль за їх додержанням;
- здійснення повноважень, делегованих районною радою відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
здійснення інших функцій і повноважень згідно з чинним законодавством
- здійснення делегованих районною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району;
- забезпечення виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;
- укладання договорів з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
- сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;
- сприяння розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
- організація прикордонної і прибережної торгівлі;
- сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування;
- внесення у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району;
- здійснення управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;
- внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави ;
- внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організація їх виконання;
- забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів;
- здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
- проведення перевірок стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації";
- надання згідно з чинним законодавством обов'язкових для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їхвідповідальність у встановленому законом порядку;
- координування діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань;
- порушення перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів;
- взаємодія з сільськими і міською радами, їх виконавчими органами та сільськими і міським головами, сприяння у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
- контроль за виконанням виконкомами наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розгляд та врахування у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.