ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                               загальними зборами державних службовців                                         	 
                                                                                                               структурних підрозділів Балтської районної             
                                                                                                               державної адміністрації Одеської  області           
                                                                                                               та її апарату,
                                                                                                               протокол від 01 квітня  2020 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку структурних підрозділів

Балтської районної державної адміністрації Одеської області та її апарату

 

І. Загальні положення


1. Правила внутрішнього службового розпорядку апарату Балтської районної державної адміністрації Одеської області та її структурних підрозділів (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Балтської районної  державної адміністрації Одеської області та її структурних підрозділів (далі – апарат райдержадміністрації та її структурні підрозділи), режим роботи, умови перебування державного службовця у райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

2. Службова дисципліна у апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально – технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

3. Правила в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах затверджуються загальними зборами державних службовців апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

 

4. Правила апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділах доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, під підпис.


ІІ. Загальні правила етичної поведінки у райдержадміністрації


1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лайки, не допускати підвищення інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян. 

 

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.


ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця


1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

 

2. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

 

3. Початок робочого часу – 08.00, кінець робочого часу – 17.00, перерва для відпочинку і харчування – з 13.00. до 13.45. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 

6. Організація обліку робочого часу державних службовців районної державної адміністрації покладається на сектор з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації. 

 

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

8. Якщо державний службовець повертається з відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження надається інший день відпочинку.

 

9. У день вибуття у відрядження та у день прибуття з відрядження державний службовець має право не виходити на роботу.

 

10. За ініціативи державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (у наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративних приміщень районної державної адміністрації. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

 

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративних приміщень районної державної адміністрації повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

 

За межами адміністративних приміщень районної державної адміністрації можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

-  використання інформації з обмеженим доступом;

- доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщень районної державної адміністрації;

- обов’язкового перебування в приміщенні районної державної адміністрації (залучення  інших працівників районної державної адміністрації, проведення консультацій, нарад тощо).         

 

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративних приміщень районної державної адміністрації обліковується як робочий час.


IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність


1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку  або іншим доступним способом.

 

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважних причин своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративних приміщень районної державної адміністрації.


V. Перебування державного службовця у райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу


1. Для невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

2.  Голова райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців райдержадміністрації до чергувань після закінчення робочого часу, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації.

 

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом з питань управління персоналу апарату райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумковий облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину – інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

7. У разі виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні (за розпорядженням голови райдержадміністрації), йому надаються інші дні відпочинку.


VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно – правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань


1. Нормативно – правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

2. Нормативно - правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб – сайтах органів державної влади та на власному сайті райдержадміністрації.


VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки


1. Керівник апарату райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.


Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату райдержадміністрації покладені відповідні функції.


2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно – побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

 

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в райдержадміністрації відповідає керівник апарату райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.


VIII. Порядок прийняття та передачі діловодста (справ) і майна державним службовцем


1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату райдержадміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи та майно.


2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється.


Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.


IX. Прикінцеві положення


1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.


2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату райдержадміністрації.